Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na Kierowanie Oddziałem Okulistyki oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej.

OGŁOSZENIE

Wielospecjalistyczny Szpital

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

 Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2021 r. poz. 1285 t.j. z późń. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

KIEROWANIA ODDZIAŁEM OKULISTYKI, SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI ODDZIAŁU OKULISTYKI ORAZ PORADNI OKULISTYCZNEJ

Czas obowiązywania umowy:

Od 29.12.2022 r. do 31.12.2024 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

29.12.2022 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku
do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Wielospecjalistycznego Szpitala Zdrowotnej w  Ostrowcu Św.  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  –WSZ Ostrowiec –  Kierowanie Oddziałem Okulistyki, udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. do dnia 27.12.2022 r. do godz. 13.00,  Kancelaria Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

28.12.2022 r. o godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy WSZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną  lub mailową oraz na stronie internetowej.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn  na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Oferentom, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153

i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf SWK 23 grudnia 2022 11:49 Aleksandra Gulińska 2 MB 24
pdf Wzór umowy 23 grudnia 2022 11:49 Aleksandra Gulińska 3 MB 22
pdf Regulamin 23 grudnia 2022 11:49 Aleksandra Gulińska 626 KB 25
pdf ogłoszenie 23 grudnia 2022 11:49 Aleksandra Gulińska 368 KB 26
pdf Oferta 23 grudnia 2022 11:49 Aleksandra Gulińska 698 KB 28
pdf Rozstrzygnięcie 9 stycznia 2023 12:52 Aleksandra Gulińska 253 KB 29
Skip to content