Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

SZKOŁA RODZENIA

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia edukacyjne
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia edukacyjne

poniedziałek, czwartek

Kursy odbywają się w jednej grupie - maksymalnie 8 osobowej

godz 16-18

Dlaczego warto?

1.
Chcesz dowiedzieć się, co dzieje się z Twoim ciałem w czasie ciąży?
2.
Zastanawiasz się czy rodzić z partnerem i jak będzie mógł Ci pomóc?
3.
Obawiasz się, że nie poradzisz sobie podczas porodu?
4.
Pragniesz dowiedzieć się jak pielęgnować i karmić swoje dziecko?

Położna

Małgorzata Kiszka

tel. kom. 666 058 227
tel. 41 247 80 00 wew 217

Zajęcia obejmują między innymi:

Zagadnienia teoretyczne

fizjologia ciąży, pielęgnacja noworodka, karmienie naturalne

Ćwiczenia ogólnoustrojowe,oddechowe

W tym naukę oddychania torem przeponowym

Relaksację

muzykoterapię, wizualizację, aromaterapię

Galeria

Regulamin Szkoły Rodzenia

Załącznik do Zarządzenia 9/2023 z 14 kwietnia 2023 r.

 

REGULAMIN SZKOŁY RODZENIA
Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim

Postanowienia ogólne

&1

1.Regulamin określa:|
a) zasady funkcjonowania Szkoły Rodzenia działającej w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej zwaną „Szkołą Rodzenia”),
b) zasady uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia funkcjonującej w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2.Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Szkoły Rodzenia jest Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej zwany „Szpitalem”).

Wyjaśnienie pojęć

&2

1.Szkoła Rodzenia jest jednostką organizacyjną Szpitala, która realizuje zajęcia szkoleniowe, mające na celu uzyskanie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Zajęcia szkoleniowe realizowane są w postaci cyklicznych kursów.

2.Kurs jest pełnym cyklem szkoleniowym, w ramach którego odbywa się ustalona liczba pojedynczych zajęć (jednostek szkoleniowych), w liczbie i czasie trwania zapewniającym realizację Programu szkolenia. Limit Uczestniczek biorących udział w jednym kursie wynosi 8 kobiet ciężarnych, przy czym każda z nich może uczestniczyć z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą. W uzasadnionych przypadkach lub w przypadku zmiany warunków lokalowych w Szpitalu limit ten może ulec zmianie.

3.Program szkolenia to zakres wiedzy i praktycznych umiejętności przekazywanych przez pracowników Szpitala w trakcie jednego Kursu, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756). W ramach realizacji programu szkolenia, Uczestnikom mogą być przekazywane materiały edukacyjne, np. w postaci broszur lub publikacji.

4.Uczestniczką/Uczestnikiem jest każda osoba która spełniła warunki uczestnictwa w Kursie Szkoły Rodzenia określone w § 3 Regulaminu.

Warunki uczestnictwa w Szkole Rodzenia

&3

1.Warunkiem uczestnictwa w Szkole Rodzenia jest:

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych lub zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach,
b) wysokość ciąży powyżej 25 tygodni,
c) przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia, w tym w ćwiczeniach, wydane maksymalnie na 10 dni przed rozpoczęciem Kursu,
d) dokonanie zapisu na Kurs prowadzony w ramach Szkoły Rodzenia,
e) akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania,
f) spełnienie warunków uczestnictwa w kursie wskazanych w ust. 2,
g) potwierdzenie przez Szpital daty rozpoczęcia Kursu i zapisu do danej grupy szkoleniowej,
h) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Kursu.

2.Warunkiem uczestnictwa w Szkole Rodzenia jest:

a) fakt pozostawania w ciąży oraz podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1),
b) fakt pozostawania osobą towarzyszącą Uczestniczce, co do której Uczestniczka wyraziła zgodę na towarzyszenie jej w zajęciach, przy czym każda Uczestniczka może mieć w jednym czasie maksymalnie jedną osobę towarzyszącą.

Sposób zapisu na kurs Szkoły Rodzenia

&4

1.Zapisy przyjmowane są:
a) telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00-15:00,

pod numerem: 41 2478000 wew. 217,
b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: szkolarodzenia@zoz.ostrowiec.pl

2.Rozpoczęcie Kursu możliwe jest po potwierdzeniu przez pracownika Szpitala daty rozpoczęcia Kursu i zapisu Uczestniczki/ka do danej grupy szkoleniowej.

3.Kursy odbywają się cyklicznie. Zapisy na Kurs następują według kolejności dokonanych zgłoszeń.
W przypadku wyczerpania się limitu miejsc na najbliższy Kurs, osoby które dokonały zgłoszenia i nie zostały przyjęte z uwagi na bark wolnych miejsc, informowane są o przewidywanej dacie rozpoczęcia kolejnego Kursu.

Organizacja Kursu

&5

1.Zajęcia szkoleniowe odbywają się w siedzibie Szpitala przy ul. K. Szymanowskiego 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w formie wykładów teoretycznych oraz zajęć praktycznych i ćwiczeń. .
2.Szczegółowy harmonogram zajęć, uwzględniający daty i godziny poszczególnych jednostek szkoleniowych, przekazywany jest Uczestnikom ustnie podczas pierwszych zajęć.
3.Szpital zastrzega możliwość dokonania zmian w harmonogramie Kursu, odwołania Kursu lub zmiany formy prowadzenia zajęć na niestacjonarną (prowadzoną za pomocą środków teleinformatycznych lub poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych) w przypadku, gdy jest to konieczne z uwagi na:
a) ochronę zdrowia i życia uczestników w przypadku szerzenia się choroby zakaźnej,
b) wprowadzenie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju lub obszaru, na którym położony jest Szpital,
c) konieczność dokonania zmian organizacyjnych lub przeprowadzenia prac remontowych na terenie Szpitala,
d) konieczność realizacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub decyzji administracyjnych lub zaleceń wydanych przez właściwy podmiot publiczny.

4.W przypadku konieczności odwołania całości Kursu, Uczestnikom przysługuje prawo realizacji kursu w innym terminie.
5.W przypadku odwołania części Kursu, Uczestnikom przysługuje prawo do uczestnictwa w Kursie – w zakresie odpowiadającym niezrealizowanej części programu kursu.
6.W przypadku nieobecności Uczestniczki i/lub osoby towarzyszącej na danych zajęciach Uczestniczka i/lub jej osoba towarzysząca mogą wziąć udział w równorzędnych zajęciach odbywających się w trakcie kolejnego lub równoczesnego Kursu, po wcześniejszej akceptacji ze strony osoby prowadzącej dane zajęcia.

Obowiązki Uczestników

&6

Osoby uczestniczące w Kursie zobowiązane są do:
a) nieutrudniania realizacji Kursu,
b) niezwłocznego informowania prowadzących Kurs o zmianie stanu zdrowia lub pogorszeniu samopoczucia,
c) korzystania z szatni i pozostawienia w niej okryć wierzchnich, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zajęć,
d) stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia, dotyczących realizacji Kursu,
e) zaniechania udziału w zajęciach w przypadku zaobserwowania u siebie objawów choroby,
f) przestrzegania obowiązujących na terenie szpitala obowiązków i zaleceń sanitarnych, w tym w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej (np. maseczek).

Postanowienia końcowe

&7

1.Szpital zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na zajęcia lub wyproszenia z zajęć szkoleniowych osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. Nieobecność na zajęciach spowodowana nieprzestrzeganiem regulaminu nie uprawnia do realizacji kursu w innym terminie.

2.Szpital informuje, iż jest administratorem danych osobowych przekazanych przez osoby uczestniczące w Kursie w związku ze zgłoszeniem na Kurs oraz jego realizacją. Informacja o zasadach przetwarzania danych
osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3.W przypadku wprowadzenia zmian do treści Regulaminu, zmiany wchodzą w życie z dniem wydania stosownego Zarządzenia Dyrektora Naczelnego lub w innym terminie określonym tym zarządzeniem.

4.Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestniczek, ich osób towarzyszących oraz wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakładce Szkoła Rodzenia oraz zostaje umieszczony w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły Rodzenia.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2023 r.


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Rodzenia

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto administruje moimi danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 247 80 00, e-mail: info@zoz.ostrowiec.pl
 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych Panem Jaromirem Dylewskim za pośrednictwem poczty e-mail: iod@zoz.ostrowiec.pl lub pod numerem telefonu: 22 350 01 40.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO) w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Panią zgody.
 • Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne natomiast nie podanie przez Panią Pani danych osobowych nie będzie możliwe aby zapisać się na kurs ‘’ Szkoły rodzenia’’.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 • Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Następnie, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
 • podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, prawne;
 • podmioty lecznicze realizujące program polityki zdrowotnej;
  1. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
  2. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią zgody.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani prawo do:
  1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofała Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • Pani dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • Pani dane muszą zostać usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 2. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
Lokalizacja

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11

Email

szkolarodzenia@zoz.ostrowiec.pl

Telefon Stacjonarny

41 2478000 wew 217 – Sala porodowa

Skip to content