Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Szpitalnych i zaprasza do składania ofert.

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r poz.2190 tj.)

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH:

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

 • CHIRURGIA, CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA

 • GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

 • KARDIOLOGIA

 • NEONATOLOGIA

 • NEUROLOGIA

 • OKULISTYKA

 • PEDIATRIA

 • PULMONOLOGIA

 • SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 • PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • UROLOGIA

 • WEWNĘTRZNY I,

 • WEWNĘTRZNY II 

 • STACJA DIALIZ

 • ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

1 stycznia 2020 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale…………………………Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., do dnia 06.12.2019r do godz. 1000 w Kancelarii Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

09.12.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową,

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Szczegółowe warunki konkursu 2020 18 listopada 2019 13:04 Dominika Wodnicka 202 KB 284
pdf Formularz oferty 18 listopada 2019 13:04 Dominika Wodnicka 81 KB 298
pdf Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2020 18 listopada 2019 13:04 Dominika Wodnicka 47 KB 219
pdf projekt umowy na oddziały szpitalne 2020 5 grudnia 2019 13:12 Dominika Wodnicka 325 KB 168
Skip to content