Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci procedur zabiegowych z zakresu otolaryngologii

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POSTACI PROCEDUR ZABIEGOWYCH
Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w postaci procedur zabiegowych w zakresie grupy C31- kompleksowe zabiegi uszu.
Czas obowiązywania umowy:
Od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
01 Lipca 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w postaci procedu zabiegowych z zakresu otolaryngologii” w terminie do dnia 27.06.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przyul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
27.06.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A
I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Wzór umowy - zał. 2 14 czerwca 2019 09:25 Katarzyna Chuchała 2 MB 161
pdf Oferta - zał. 1 14 czerwca 2019 09:24 Katarzyna Chuchała 1 MB 157
pdf SWK 14 czerwca 2019 09:24 Katarzyna Chuchała 3 MB 159
pdf Ogłoszenie 14 czerwca 2019 09:24 Katarzyna Chuchała 738 KB 144
Skip to content