Konkurs – Dyżury lekarskie oraz świadczenia dopołudniowe w Oddziale Okulistyki

Konkurs – Dyżury lekarskie oraz świadczenia dopołudniowe w Oddziale Okulistyki

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , Konkursy

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I DYŻURY LEKARSKIE W
ODDZIALE OKULISTYKI

i zaprasza do składania ofert

 

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach dyżurów lekarskich

Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:

Dyżury lekarskie:

1500 – 700 dnia następnego od poniedziałku do czwartku.

1300 – 700 dnia następnego w piątki

700 – 700 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,

Czas obowiązywania umowy:

Od 05.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

5 września 2017 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec – dyżury lekarskie –  Oddział Okulistyki” „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec – świadczenia dopołudniowe Oddział Okulistyki” w terminie do dnia 04.09.2017 r. do godz. 1100 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

04.09.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf 24.08.2017 Ogloszenie oraz SWK nr postepowania02_08_2017_SK 24.08.2017 Ogloszenie oraz SWK nr postepowania02_08_2017_SK
24 sierpnia 2017 13:14 Tomasz Jeż 3 MB 39
pdf 24.08.2017 Oferta oraz projekt umowy na dyzury lekarskie nr postepowania 02_08_2017_SK 24.08.2017 Oferta oraz projekt umowy na dyzury lekarskie nr postepowania 02_08_2017_SK
24 sierpnia 2017 13:14 Tomasz Jeż 5 MB 40
pdf 24.08.2017 Oferta oraz projekt umowy na swiadczenia dopoludniowe nr postepowania 02_08_2017_SK 24.08.2017 Oferta oraz projekt umowy na swiadczenia dopoludniowe nr postepowania 02_08_2017_SK
24 sierpnia 2017 13:14 Tomasz Jeż 5 MB 35