Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs – dyżury oraz świadczenia dopołudniowe w SOR

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I DYŻURY LEKARSKIE W ODDZIALE OKULISTYKI ORAZ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach dyżurów lekarskich
Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:
Dyżury lekarskie:
1500 – 700 dnia następnego od poniedziałku do czwartku.
1300 – 700 dnia następnego w piątki
700 – 700 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,
Czas obowiązywania umowy:
Od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 września 2017 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – dyżury lekarskie – Oddział ….” „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – świadczenia dopołudniowe Oddział ……” w terminie do dnia 29.08.2017 r. do godz. 1100 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
29.08.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf 22.08.2017 Ogloszenie i SWK postepowania nr 01_08_2017_SK 22 sierpnia 2017 13:38 Tomasz Jeż 3 MB 319
pdf 22.08.2017 Oferta oraz projekt umowy na dyzury medyczne, nr postepowania 01_08_2017_SK 22 sierpnia 2017 13:38 Tomasz Jeż 5 MB 321
pdf 22.08.2017 Oferta oraz projekt umowy na swiadczenia dopoludniowe, nr postepowania 01_08_2017_SK 22 sierpnia 2017 13:38 Tomasz Jeż 4 MB 313
Skip to content