ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Kierownictwo

Kierownik
dr hab. Bożena Zboina
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Bogusława Tustanowska

Kadra

1 lekarz
3 lekarzy na kontrakcie
15  pielęgniarek
2,5 etatu fizjoterapeuty
0,5 etatu logopeda
0,5 etatu pracownik socjalny
0,5 etatu psycholog
0,5 etatu terapeuta zajęciowy
DuszpasterzBaza

Oddział jest dobrze wyposażony w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Kontakt


Telefony:
(41)247-80-00
Kierownik tel. 
w.390
Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 
w.392
Pokój Lekarski tel. 
w.394
Dyżurka Pielęgniarek tel.w.393

Usługi:


Opieka długoterminowa w systemie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. przeznaczona jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych, niewymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samo opiece, i które wymagają całodobowej profesjonalnej, intensywnej opieki pielęgniarskiej oraz kontynuacji leczenia i rehabilitacji zapobiegającej skutkom długotrwałego unieruchomienia. Opieka ta obejmuje również edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny do samo opieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych. Założone cele osiągamy poprzez:
– opiekę lekarską;
– opiekę pielęgniarską;
– leczenie farmakologiczne;
– usprawnienie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne;
– zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych;
– ustalenie i stosowanie diety.
Stymulacją metodami terapeutycznymi i psychoterepeutycznymi do aktywności życiowej, przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.
Założeniem naszego zakładu jest to, aby osoby przewlekle chore, niezdolne do samoopieki, wymagające stałej pielęgnacji, znalazły swoje miejsce w tutejszej placówce.

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia na ZOL