Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu – nr. POIS.09.01.00-00-0216/17-00 „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Skip to content