Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁOSZENIE DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM II ORAZ STACJI DIALIZ

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziale Wewnętrznym II oraz Stacji Dializ

Czas obowiązywania umowy:

Od 02.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

02 września 2019 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – świadczenia zdrowotne w oddziale Wewnętrznym II oraz Stacji Dializ w terminie do dnia 30.08.2019r.
do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego
w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

02.09.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A parter.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf projekt umowy WII 27 sierpnia 2019 08:18 Dominika Wodnicka 314 KB 141
pdf formularz oferty WII 27 sierpnia 2019 08:17 Dominika Wodnicka 49 KB 109
pdf Szczegółowe Warunki Konkursu WII 27 sierpnia 2019 08:17 Dominika Wodnicka 207 KB 132
pdf ogłoszenie o rozstrzygnięciu WEW II 10 września 2019 07:16 Dominika Wodnicka 20 KB 163
Skip to content