Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.) oraz oraz art. 140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2, 4, 5 i 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)
OGŁASZA KONKURS
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).
1. Przedmiot postępowania konkursowego:
Przedmiotem postępowania konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:
-Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
2. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych i dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji (zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Dz. U. 2011r. Nr 151, poz. 896), w zakresie w jakim przystępują do konkursu i zostali wpisani do odpowiednich rejestrów, a także są uprawnieni do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu oraz zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
3. Czas obowiązywania umowy:
Od 10.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
10 czerwca 2019 r.
5. Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
6 Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert(SWKO) należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ………………………..” w terminie do dnia 07.06.2019 r.
do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter,
w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
7. Otwarcie ofert:
07.06.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A
I piętro.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.
9. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Inne Informacje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie
7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Umowa zał. 2 5 czerwca 2019 11:33 Katarzyna Chuchała 3 MB 122
pdf Oferta zał. 1 5 czerwca 2019 11:33 Katarzyna Chuchała 1 MB 139
pdf SWKO 5 czerwca 2019 11:33 Katarzyna Chuchała 2 MB 117
pdf Ogłoszenie 5 czerwca 2019 11:33 Katarzyna Chuchała 865 KB 118
pdf Ogłoszenie o przesunięciu 11 czerwca 2019 13:55 Katarzyna Chuchała 249 KB 118
pdf Przesunięcie rozstrzygnięcia 27 czerwca 2019 11:36 Katarzyna Chuchała 333 KB 104
pdf Rozstrzygnięcie 02_06_2019_SK 1 lipca 2019 12:46 Katarzyna Chuchała 432 KB 255
pdf Rozstrzygnięcie_PNiŚOZ 18 lipca 2019 11:04 Eliza Mroczek 253 KB 124
pdf Ogłoszenie_PNiŚOZ 18 lipca 2019 11:05 Eliza Mroczek 141 KB 112
pdf ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 26 lipca 2019 08:23 Dominika Wodnicka 299 KB 112
pdf Ogłoszenie_PNiŚOZ 18 lipca 2019 11:06 Eliza Mroczek 141 KB 93
pdf ogłoszenie o przesunięciu PNIŚOZ 26 lipca 2019 09:50 Dominika Wodnicka 145 KB 99
pdf ogłoszenie o rozstrzygnięciu i przesunięciu NPL 20 sierpnia 2019 09:36 Dominika Wodnicka 24 KB 111
pdf ogłoszenie o rozstrzygnięciu NPL 11 września 2019 10:05 Dominika Wodnicka 35 KB 106
pdf Ogłoszenie o przesunięciu PNiŚOZ 26 lipca 2019 09:42 Dominika Wodnicka 146 KB 107
Skip to content