Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430),ogłaszam konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA ZESPOŁU  OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. tytuł zawodowy lekarza specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

2. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe:

1. wiedza na temat zadań i przepisów dotyczących działalności placówki

2. komunikatywność oraz kreatywność

III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

3.dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe wymagane do danego stanowiska, w tym dokumenty potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4. dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie- jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),

5.oświadczenia:

a) o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko (wzór załącznik);

b) o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska (wzór załącznik).

Kopie dokumentów o których mowa w podpunktach 3-4 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

  1. Dokumenty z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim lub pocztą na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szymanowskiego 11 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Decyduje data wpływu. Dokumenty, które nie wpłyną w terminie nie będą rozpatrywane.

Tel. kontaktowy – (041) 247 80 00 wewnętrzny 102 lub 266 44 21, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do czwartku i 7:00-13:00 w piątek.

2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu a także
e-mail kandydata.

3. Termin składania dokumentów upływa w ciągu 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia prasowego.

V. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym placówki, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. Materiały mogą być przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy bądź odebrane osobiście w godz. 7:00-13:00 w Sekretariacie placówki, tel. kontaktowy– (041) 247 80 00 wewnętrzny 102 w dni robocze, w okresie 3 dni od daty ogłoszenia prasowego.


VI. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przewidywanym terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Szymanowskiego 11, telefonicznie oraz na stronie internetowej.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

UWAGA! Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.03.2022 roku.  

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie 15 marca 2022 13:43 Aleksandra Gulińska 546 KB 102
pdf Oświadczenie 1 15 marca 2022 13:43 Aleksandra Gulińska 150 KB 163
pdf Oświadczenie 2 15 marca 2022 13:43 Aleksandra Gulińska 123 KB 79
pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 25 marca 2022 09:21 Aleksandra Gulińska 143 KB 71
Skip to content