Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie konkursu w zakresie Kardiologii Inwazyjnej

OGŁOSZENIE
DYREKTOR NACZELNY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Procedury kardiologii inwazyjnej z grup JGP: E10, E11, E12G, E15, E16, E23G, E24G, E26, E27, E31, E32, E33, E34, E36, E37, E37G, E37H, E39, E43, E44, E46, E47, E48, E52,, E55, E56, E59
Czas obowiązywania umowy:
Na badania: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
01 styczeń 2018 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Udzielającego zamówienia – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec – kardiologia inwazyjna” w terminie do dnia 21.12.2017 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert na wykonanie jedynie części zamówienia.
Otwarcie ofert:
21.12.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec
Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz podane do wiadomości na stronie internetowej: www.zoz.ostrowiec.pl
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Środki odwoławcze:
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienie  zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf 20.12.2017 Odpowiedzi na pytania do nr postepowania 20_12_SK_2017 20 grudnia 2017 10:18 Tomasz Jeż 3 MB 192
pdf SWK z zalacznikami nr postepowania 20_12_SK_2017 - Kardiologia Inwazyjna 14 grudnia 2017 07:34 Tomasz Jeż 4 MB 302
pdf Ogloszenie o rozstrzygnieciu postepowania nr 20_12_SK_2017 3 stycznia 2018 14:36 Tomasz Jeż 302 KB 187
Skip to content