Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
– Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
Czas obowiązywania umowy:
Od 10.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
10 czerwca 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta o udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownika SOR” w terminie do dnia 04.06.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy
ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
04.06.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie konkursu o udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 27 maja 2019 12:28 Katarzyna Chuchała 464 KB 113
pdf Szczegółowe Warunki Konkursu- postępowanie nr 04_05_2019_ZOZ_SK 27 maja 2019 12:28 Katarzyna Chuchała 3 MB 136
pdf Wzór umowy- zał. nr 2 27 maja 2019 12:26 Katarzyna Chuchała 5 MB 124
pdf Oferta zał. nr 1 27 maja 2019 12:26 Katarzyna Chuchała 1 MB 109
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 7 czerwca 2019 09:50 Katarzyna Chuchała 356 KB 110
Skip to content