Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM II ORAZ STACJI DIALIZ

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM II ORAZ STACJI DIALIZ

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

kierowania Oddziałem Wewnętrznym II oraz Stacją Dializ,a także świadczenie usług zdrowotnych nad pacjentami.

Czas obowiązywania umowy:

Od 28.07.2019 r. do 31.12.2020 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

28 lipca 2019 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec –Kierownik w oddziale Wewnętrznym II oraz Stacji Dializ w terminie do dnia 26.07.2019r.
do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego
w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

26.07.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A parter.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Szczegółowe Warunki Konkursu WII 26 lipca 2019 06:57 Dominika Wodnicka 2 MB 125
pdf ogłoszenie Kierownik WII 26 lipca 2019 06:57 Dominika Wodnicka 352 KB 106
pdf umowa Kierownik WII 26 lipca 2019 06:57 Dominika Wodnicka 4 MB 113
pdf formularz oferty WII 26 lipca 2019 06:56 Dominika Wodnicka 916 KB 100
pdf Rozstrzygnięcie Kierownik WII 12 sierpnia 2019 08:08 Dominika Wodnicka 31 KB 143
Skip to content