Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO i  zaprasza do składania ofert

 Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

– Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

Czas obowiązywania umowy: Od 08.04.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług: 8 kwietnia 2019 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta o udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownika SOR” w terminie do dnia 05.04.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy
ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

05.04.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Oferta- zał. 1 1 kwietnia 2019 13:32 Zbigniew Młynek 1 MB 104
pdf Ogłoszenie Konkursu (nr postępowania 01_04_2019_SK 1 kwietnia 2019 13:32 Zbigniew Młynek 462 KB 107
pdf Projekt umowy- zał. 2 1 kwietnia 2019 13:32 Zbigniew Młynek 5 MB 118
pdf SWK nr postępowania 01_04_2019_SK 1 kwietnia 2019 13:32 Zbigniew Młynek 3 MB 110
pdf Rozstrzygnięcie konkursu nr 01_04_2019_SK 15 kwietnia 2019 13:40 Katarzyna Chuchała 351 KB 116
Skip to content