Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs – świadczenia dopołudniowe i dyżury lekarskie w Oddziale Ortropedii

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I DYŻURY LEKARSKIE NA ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach świadczeń dopołudniowych i/lub dyżurów lekarskich
Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:
1. Świadczenia dopołudniowe:
7.00 – 15.00 w dni od poniedziałku do czwartku,
7.00 – 13.00 w piątek
2. Dyżury lekarskie:
15.00 – 7.00 dnia następnego od poniedziałku do czwartku.
13.00 – 7.00 dnia następnego w piątki
7.00 – 7.00 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,
Czas obowiązywania umowy:
Od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 lipca 2017 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00, a w piątek w godz. 7:00 – 13:00 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – dyżury lekarskie Ortopedia” w terminie do dnia 14.06.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
14.06.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu nr postepowania nr 01_06_2017_SK 19 czerwca 2017 13:43 Tomasz Jeż 709 KB 256
pdf 06_06_2017 zalacznik 4 6 czerwca 2017 09:34 Tomasz Jeż 550 KB 324
pdf 06_06_2017 zalacznik 3 6 czerwca 2017 09:25 Tomasz Jeż 4 MB 271
pdf 06_06_2017 zalacznik 1 2 6 czerwca 2017 09:25 Tomasz Jeż 1 015 KB 255
pdf 06_06_2017 SWK 6 czerwca 2017 09:25 Tomasz Jeż 3 MB 255
Skip to content