Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w postaci procedur zabiegowych z zakresu otolaryngologii

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POSTACI PROCEDUR ZABIEGOWYCH
Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w postaci procedur zabiegowych w zakresie grupy
C31- kompleksowe zabiegi uszu.
Czas obowiązywania umowy:
Od 15.05.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
15 maja 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w postaci procedu zabiegowych z zakresu otolaryngologii w terminie do dnia 14.05.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przyul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
14.05.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Umowa 10 maja 2019 11:38 Katarzyna Chuchała 3 MB 106
pdf Ogłoszenie nr 02_05_2019_ZOZ_SK 10 maja 2019 11:37 Katarzyna Chuchała 467 KB 109
pdf Szczegółowe Warunki Konkursu nr 02_05_2019_ZOZ_SK 10 maja 2019 11:37 Katarzyna Chuchała 3 MB 115
pdf Oferta 10 maja 2019 11:37 Katarzyna Chuchała 1 MB 116
pdf Ogłoszenie w sprawie konkursu nr 02_05_2019_ZOZ_SK 23 maja 2019 13:28 Katarzyna Chuchała 379 KB 120
Skip to content