Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na stanowisko kierownika OAiIT – Rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz opieka nad pacjentami ZOZ Ostrowiec w zakresie czynności związanych
z intensywną terapią i anestezją

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

1 styczeń 2018 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118
od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub
na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem –
„Oferta o udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownika OAiT” w terminie do dnia 27.11.2017 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro,
w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św.
przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

27.11.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf 27.11.2017 Ogloszenie o rozstrzygnieciu nr sprawy 01_11_2017_SK - Kierownik OAiIT 27 listopada 2017 14:25 Tomasz Jeż 350 KB 239
pdf 08.11.2017 SWK z zalacznikami nr postepowania 01_11_2017_SK 8 listopada 2017 12:45 Tomasz Jeż 7 MB 253
Skip to content