Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

OGŁOSZENIE
DYREKTOR NACZELNY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Procedury kardiologii inwazyjnej z grup JGP: E10, E11, E12G, E15, E16, E21, E23G, E24G, E26, E27, E29, E31, E32, E33, E34, E36, E37, E37G, E43, E44, E46, E47, E48, E59
Czas obowiązywania umowy:
od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
01.01.2020 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Udzielającego zamówienia – Sekcja Kontrolingu tel. (041) 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski – Konkurs Kardiologia Inwazyjna”
w terminie do dnia 31.12.2019r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A
parter, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert na wykonanie jedynie części zamówienia.

Otwarcie ofert:
31.12.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec
Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz podane do wiadomości na stronie internetowej: www.zoz.ostrowiec.pl

Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Środki odwoławcze:
Oferentom, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152,153 i 154 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27.08.2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf 20191220umowazal2o SWK 20 grudnia 2019 13:42 Katarzyna Chuchała 4 MB 358
pdf Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych 20 grudnia 2019 13:11 Katarzyna Chuchała 600 KB 145
pdf Oferta - zał. 1 do SWK 20 grudnia 2019 13:11 Katarzyna Chuchała 3 MB 156
pdf SWK do postępowania nr 01_12_2019_SK 20 grudnia 2019 13:11 Katarzyna Chuchała 4 MB 174
pdf Rozstrzygnięcie konkursu 2 stycznia 2020 14:31 Agata Śląszkiewicz 634 KB 181
Skip to content