Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁOSZENIE

DYREKTOR NACZELNY

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Procedury kardiologii inwazyjnej z grup JGP: E10, E11, E12G, E15, E16, E21, E23G, E24G, E26, E27, E29, E31, E32, E33, E34, E36, E37, E37G, E59

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

01.01.2022 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Udzielającego zamówienia – Sekcja Kontrolingu tel. (041) 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski – Konkurs Kardiologia Inwazyjna”
w terminie do dnia 28.12.2021 r. do godz. 1300 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A
parter, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Szymanowskiego 11.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert na wykonanie jedynie części zamówienia.

Otwarcie ofert:

28.12.2021 r. o godz. 1400 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski
Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz podane do wiadomości na stronie internetowej: www.zoz.ostrowiec.pl

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Środki odwoławcze:

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienie zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Projekt umowy - załącznik nr 2 do SWK 17 grudnia 2021 12:13 Katarzyna Chuchała 12 MB 107
pdf Ogłoszenie 17 grudnia 2021 12:13 Katarzyna Chuchała 582 KB 71
pdf SWK 17_12_2021_SK 17 grudnia 2021 12:13 Katarzyna Chuchała 4 MB 72
pdf Oferta - załącznik nr 1 do SWK 17 grudnia 2021 12:13 Katarzyna Chuchała 2 MB 74
pdf Odpowiedź nr 2 22 grudnia 2021 14:44 Katarzyna Chuchała 673 KB 76
pdf Oferta - załącznik nr 1 do SWK NOWE 22 grudnia 2021 14:44 Katarzyna Chuchała 3 MB 65
pdf Ogłoszenie NOWE 22 grudnia 2021 14:43 Katarzyna Chuchała 795 KB 76
pdf Odpowiedź nr 1 22 grudnia 2021 14:43 Katarzyna Chuchała 1 MB 74
pdf SWK 17_12_2021_SK NOWE 22 grudnia 2021 14:52 Katarzyna Chuchała 5 MB 72
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania nr 17_12_2021_SK 29 grudnia 2021 12:18 Katarzyna Chuchała 448 KB 73
Skip to content