Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs ofert na realizację świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w części dot. opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w miejscu zamieszkania lub pobytu

OGŁOSZENIE
Dyrektor Naczelny
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZĘŚĆI DOTYCZĄCEJ OPIEKI LEKARSKIEJ I PIELĘGNIARSKIEJ W MIEJSCU
ZAMIESZKANIA LUB POBYTU
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w części dotyczącej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
Czas obowiązywania umowy:
1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
01 stycznia 2018 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku
do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec – Nocna i świąteczna opieka zdrowotna” w terminie do dnia 22.12.2017 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego.
Otwarcie ofert:
22.12.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie
7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.
 

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf 18.12.2017 Ogloszenie oraz SWK nr postepowania 23_12_SK_2017 18 grudnia 2017 18:15 Tomasz Jeż 2 MB 265
pdf Ogloszenie o rozstrzygnieciu postepowania nr 23_12_2017_SK 3 stycznia 2018 14:38 Tomasz Jeż 292 KB 213
Skip to content