Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na zabiegi ortopedyczne – operacje kręgosłupa

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Zabiegi w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – operacje kręgosłupa:
– A22 – discectomia, odbarczenie kanału kręgowego – bez implantów, nukleoplastyka,
– H53 – wertebroplastyka, kifoplastyka,
– H52 – stentoplastyka, stabilizacja i usztywnienie 2-3 kręgi,
– H51 – stabilizacja i usztywnienie powyżej 4 kręgów.

Czas obowiązywania umowy:
Na badania: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 stycznia 2017 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – zabiegi ortopedyczne” w terminie do dnia 22.12.2016 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
22.12.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf 27.12.2016 Ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu 27 grudnia 2016 13:44 Tomasz Jeż 398 KB 362
doc 16.12.2016 r. oferta na zabiegi ortopedyczne - operacje kregoslupa 16 grudnia 2016 08:59 Tomasz Jeż 38 KB 304
doc 16.12.2016 r. projekt umowy na zabiegi ortopedyczne - operacje kregoslupa 16 grudnia 2016 08:59 Tomasz Jeż 88 KB 373
doc 16.12.2016 r. Warunki konkursu na zabiegi ortopedyczne - operacje kregoslupa 16 grudnia 2016 08:59 Tomasz Jeż 27 KB 303
doc 16.12.2016 r. ogloszenie konkursu - zabiegi ortopedyczne - operacje kregoslupa 16 grudnia 2016 08:58 Tomasz Jeż 34 KB 300
Skip to content