Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie badań diagnostycznych

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)
OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Badań diagnostycznych:

 1. Angiografia

 2. Autoimmunologia

 3. Koagulologia

 4. Konsultacje Psychiatryczne

 5. Konsultacje chirurgii naczyniowej

 6. Krioterapia Ginekologiczna

 7. Mikrobiologia

 8. Oznaczenia Toksykologiczne

 9. Scyntygrafia

 10. Serologia

 11. Wirusologia

Siedziba Zamawiającego, Zespół ds. Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do piątek w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty należy składać do 23.11.2018 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B
II piętro.
Otwarcie ofert:
23.11.2018 r. o godz. 1100
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą lub na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf 12.11.2018 Ogłoszenie oraz SWK z załącznikami - Bad. diagnostyczne 12 listopada 2018 12:47 Tomasz Jeż 635 KB 160
pdf Odwołanie postępowania nr 02_11_2018_SK 20 listopada 2018 09:23 Tomasz Jeż 254 KB 129
Skip to content