Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie dyżurów oraz świadczeń dopołudniowych w SOR

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 , 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich
oraz świadczeń dopołudniowych w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:
1. Świadczenia dopołudniowe:
7.00 – 15.00 w dni od poniedziałku do czwartku,
7.00 – 13.00 w piątek
2. Dyżury lekarskie:
15.00 – 7.00 dnia następnego od poniedziałku do piątku
7.00 – 7.00 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,
Umowa zawarta zostanie na okres od: 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umowy, można zapoznać się oraz pobrać formularz oferty w siedzibie zakładu w Sekcji Kontrolingu (tel. 041/247-80-00 wew. 118) od dnia 28.12.2016 r. lub na stronie internetowej www.zoz.ostrowiec.pl
Zamknięte oferty z dopiskiem:
„Konkurs – Świadczenia dopołudniowe – ZOZ Ostrowiec – …………..(nazwa oddziału)” lub
„Konkurs – Dyżury lekarskie – ZOZ Ostrowiec – ………….. (nazwa oddziału)”
należy składać na pobranym formularzu do dnia 09.01.2017 r. do godz. 10.00 w Kancelarii, Blok B- II piętro lub Sekcji Kontrolingu,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2017 r. o godz. 11.00 – w sali konferencyjnej.

Przyjmujący Zamówienie informuje, że:
– zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
– oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu z Ustawą o działalności leczniczej.

Oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej o zakończeniu konkursu i jego wynikach w trybie określonym w Ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Skip to content