Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu teleradiologii – opisywanie badań obrazowych ( RTG , TK, RM)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późń. zm.) ogłasza konkurs ofert na :

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych ( RTG , TK, RM) wykonanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskimi przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

Umowy zostaną zawarte na okres 12 miesięcy.

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – TELERADIOLOGIA W ZAKRESIE OPISÓW BADAŃ RTG, TK, RM” należy składać w Kancelarii Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski, Blok A, parter
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 do dnia 27.05.2021 r. do godz 10:00,
na udostępnionym w siedzibie szpitala oraz na stronie szpitala formularzu.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.05.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski w Świetlicy – Blok A I piętro.

Wynik konkursu zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Kontrolingu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim w godz. 08:00-14:00, tel. 41 247 80 00 wew. 118.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Prezentacja_schemat - zał. nr 5 do SWKO 5 maja 2021 12:01 Katarzyna Chuchała 218 KB 116
pdf Ogłoszenie 5 maja 2021 11:58 Katarzyna Chuchała 504 KB 120
pdf SWKO 5 maja 2021 11:59 Katarzyna Chuchała 4 MB 224
pdf Formularz Ofertowy - zał. nr 1 do SWKO 5 maja 2021 12:00 Katarzyna Chuchała 391 KB 115
pdf Projekt umowy - zał. nr 2 do SWKO 5 maja 2021 12:00 Katarzyna Chuchała 5 MB 128
pdf Wykaz personelu - zał. nr 1 do Umowy 5 maja 2021 12:00 Katarzyna Chuchała 283 KB 93
pdf Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - zał. nr 2 do Umowy 5 maja 2021 12:01 Katarzyna Chuchała 4 MB 90
pdf Oświadczenie Oferenta - zał. nr 3 do SWKO 5 maja 2021 12:01 Katarzyna Chuchała 450 KB 95
pdf Oświadczenie Oferenta - zał. nr 4 do SWKO 5 maja 2021 12:01 Katarzyna Chuchała 264 KB 95
pdf Odpowiedź na zapytanie 10 maja 2021 13:48 Katarzyna Chuchała 334 KB 113
pdf Odpowiedzi na pytania 12 maja 2021 07:32 Katarzyna Chuchała 427 KB 106
pdf Odpowiedzi na pytania 3 14 maja 2021 07:52 Katarzyna Chuchała 1 MB 162
pdf SWKO - zmiana 18 maja 2021 10:00 Katarzyna Chuchała 3 MB 88
pdf Ogłoszenie - zmiana 18 maja 2021 09:59 Katarzyna Chuchała 478 KB 85
pdf Zmiana terminu składania ofert 18 maja 2021 09:58 Katarzyna Chuchała 442 KB 95
pdf Odpowiedzi na pytania 4 20 maja 2021 14:10 Katarzyna Chuchała 434 KB 123
pdf Rozstrzygnięcie konkursu ofert - postępowanie nr 05_05_2021 2 czerwca 2021 07:56 Katarzyna Chuchała 392 KB 112
Skip to content