Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu teleradiologii – opisywanie badań obrazowych ( RTG , TK, RM) ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1285 z późń. zm.) ogłasza konkurs ofert na :

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych ( RTG , TK, RM) wykonanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskimi przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

Umowy zostaną zawarte na okres 36 miesięcy.

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – TELERADIOLOGIA W ZAKRESIE OPISÓW BADAŃ RTG, TK, RM” należy składać w Kancelarii Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski, Blok A, parter
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 do dnia
07.03.2022 r. do godz 10:00, na udostępnionym w siedzibie szpitala oraz na stronie szpitala formularzu.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.03.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski w Świetlicy – Blok A I piętro.

Wynik konkursu zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Kontrolingu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w godz. 08:00-14:00 poniedziałek – czwartek, 08:00-13:00 piątek, tel. 41 247 80 00 wew. 118.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie 16 lutego 2022 16:24 Katarzyna Chuchała 547 KB 84
pdf SWKO postępowanie nr 16_02_2022 16 lutego 2022 16:24 Katarzyna Chuchała 5 MB 100
pdf Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWKO 16 lutego 2022 16:24 Katarzyna Chuchała 994 KB 86
pdf Umowa - załącznik nr 2 do SWKO 16 lutego 2022 16:24 Katarzyna Chuchała 5 MB 79
pdf Oświadczenie - załącznik nr 3 do SWKO 16 lutego 2022 16:23 Katarzyna Chuchała 471 KB 69
pdf Umowa przetwarzania danych - załącznik nr 2 do Umowy 16 lutego 2022 16:23 Katarzyna Chuchała 4 MB 73
pdf Wykaz personelu- załacznik nr 3 do Umowy 16 lutego 2022 16:23 Katarzyna Chuchała 282 KB 70
pdf Zmiana terminu składania ofert 28 lutego 2022 09:38 Katarzyna Chuchała 457 KB 63
pdf Ogłoszenie - zmiana 28 lutego 2022 09:38 Katarzyna Chuchała 544 KB 73
pdf SWKO postępowanie nr 16_02_2022 - zmiana 28 lutego 2022 10:45 Katarzyna Chuchała 3 MB 78
pdf Odpowiedzi 28 lutego 2022 12:34 Katarzyna Chuchała 887 KB 70
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania nr 16_02_2022 10 marca 2022 14:40 Katarzyna Chuchała 404 KB 90
Skip to content