Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu teleradiologii – opisywanie badań obrazowych ( RTG , TK, RM)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1285 z późń. zm.) ogłasza konkurs ofert na :

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych ( RTG , TK, RM) wykonanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskimi przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – TELERADIOLOGIA W ZAKRESIE OPISÓW BADAŃ RTG, TK, RM” należy składać w Kancelarii Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski, Blok A, parter
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 do dnia 28.09.2021 r. do godz 10:00, na udostępnionym w siedzibie szpitala oraz na stronie szpitala formularzu.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.09.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski w Świetlicy – Blok A I piętro.

Wynik konkursu zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Kontrolingu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim w godz. 08:00-14:00, tel. 41 247 80 00 wew. 118.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie 22 września 2021 08:42 Katarzyna Chuchała 522 KB 103
pdf Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - zał. nr 2 do Umowy 22 września 2021 08:43 Katarzyna Chuchała 5 MB 90
pdf Wykaz personelu- zał. nr 1 do Umowy 22 września 2021 08:43 Katarzyna Chuchała 286 KB 84
pdf Prezentacja_schemat - zał. nr 5 do SWKO 22 września 2021 08:42 Katarzyna Chuchała 216 KB 90
pdf Oświadczenia Oferenta - zał. nr 4 do SWKO 22 września 2021 08:42 Katarzyna Chuchała 284 KB 90
pdf Oświadczenie Oferenta - zał. nr 3 do SWKO 22 września 2021 08:42 Katarzyna Chuchała 466 KB 87
pdf Projekt umowy - zał. nr 2 do SWKO 22 września 2021 08:42 Katarzyna Chuchała 6 MB 101
pdf Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWKO 22 września 2021 08:42 Katarzyna Chuchała 405 KB 92
pdf SWKO nr postępowania 21_09_2021_SK 22 września 2021 08:42 Katarzyna Chuchała 4 MB 111
pdf Odpowiedzi na pytania do Postępowania Konkursowego 21_09_2021_SK 24 września 2021 12:55 Katarzyna Chuchała 465 KB 91
pdf Odpowiedzi na pytania do Postępowania Konkursowego 21_09_2021_SK (III) 27 września 2021 10:31 Katarzyna Chuchała 340 KB 112
pdf Odpowiedzi na pytania do Postępowania Konkursowego 21_09_2021_SK (II) 27 września 2021 10:30 Katarzyna Chuchała 421 KB 95
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 1 października 2021 10:17 Katarzyna Chuchała 377 KB 104
Skip to content