Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu teleradiologii – opisywanie badań obrazowych ( RTG , TK, RM)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1285 z późń. zm.) ogłasza konkurs ofert na :

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych ( RTG , TK, RM) wykonanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskimi przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

Umowy zostaną zawarte na okres 12 miesięcy.

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – TELERADIOLOGIA W ZAKRESIE OPISÓW BADAŃ RTG, TK, RM” należy składać w Kancelarii Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski, Blok A, parter
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 do dnia
16.09.2021 r. do godz 10:00, na udostępnionym w siedzibie szpitala oraz na stronie szpitala formularzu.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.09.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski w Świetlicy – Blok A I piętro.

Wynik konkursu zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Kontrolingu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim w godz. 08:00-14:00, tel. 41 247 80 00 wew. 118.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWKO 2 września 2021 11:42 Katarzyna Chuchała 406 KB 65
pdf Ogłoszenie 2 września 2021 11:41 Katarzyna Chuchała 519 KB 72
pdf SWKO nr postępowania 02_09_2021 2 września 2021 11:42 Katarzyna Chuchała 5 MB 80
pdf Projekt umowy - zał. nr 2 do SWKO 2 września 2021 11:42 Katarzyna Chuchała 6 MB 69
pdf Wykaz personelu- zał. nr 1 do projektu umowy 2 września 2021 11:43 Katarzyna Chuchała 281 KB 63
pdf Umowa powierzenia przetwarzania danych - zał. nr 2 do projektu umowy 2 września 2021 11:44 Katarzyna Chuchała 5 MB 68
pdf Oświadczenie oferenta - zał. nr 3 do SWKO 2 września 2021 11:44 Katarzyna Chuchała 458 KB 73
pdf Oświadczenie oferenta - zał. nr 4 do SWKO 2 września 2021 11:44 Katarzyna Chuchała 281 KB 64
pdf Prezentacja_schemat - zał. nr 5 do SWKO 2 września 2021 11:45 Katarzyna Chuchała 216 KB 67
pdf Odpowiedzi na pytania do Postępowania Konkursowego nr 02_09_2021 - II 10 września 2021 08:42 Katarzyna Chuchała 342 KB 89
pdf Odpowiedzi na pytania do Postępowania Konkursowego nr 02_09_2021 - I 10 września 2021 08:54 Katarzyna Chuchała 449 KB 84
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 20 września 2021 14:06 Katarzyna Chuchała 373 KB 70
Skip to content