Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej

OGŁOSZENIE
DYREKTOR NACZELNY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Procedury kardiologii inwazyjnej z grup JGP: E10, E11, E12G, E15, E16, E23G, E24G, E26, E27, E31, E32, E59

Czas obowiązywania umowy:
Na badania: 15.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
15 lutego 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Udzielającego zamówienia – Sekcja Kontrolingu tel. (041) 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: ZOZ Ostrowiec – Konkurs Kardiologia Inwazyjna” w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godz. 1000w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A
parter, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert na wykonanie jedynie części zamówienia.
Otwarcie ofert:
12.02.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec
Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz podane do wiadomości na stronie internetowej: www.zoz.ostrowiec.pl
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Środki odwoławcze:
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienie zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf 07.02.2019 Ogłoszenie oraz SWK wraz z załącznikami - konkurs Kardiologia Inwazyjna 7 lutego 2019 12:40 Tomasz Jeż 2 MB 151
Skip to content