INFORMACJE W PIGUŁCE

Godziny przyjęć planowych wraz z regulaminem dla pacjentów.

Planowane przyjęcia do szpitala odbywają się w godzinach 7.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku w PUNKCIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH (PARTER, BUDYNEK C – PRZED ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII


1. Zobowiązuję sekretarki medyczne do kontaktu drogą telefoniczną z pacjentami zaplanowanymi do przyjęcia w następnym dniu celem potwierdzenia i wskazania godziny przyjęcia, sporządzenia listy przyjęć i przesłania jej drogą e-mail na adres: pnaczelna@zoz.ostrowiec.pl

2. Pacjent przyjmowany do szpitala w trybie planowym zgłasza się do placówki o wyznaczonej godzinie.

3. Przed rejestracją w Punkcie Przyjęć Planowych pacjent będzie zobowiązany do wykonania testu przesiewowego w kierunku COVID-19.

4. Test dla pacjentów przyjmowanych na dany oddział będzie wykonywany przez pielęgniarkę tego oddziału wyłącznie w wyznaczonych godzinach przyjęć, przed założeniem dokumentacji przez sekretarkę medyczną.

5. Wyznaczone godziny przyjęć planowych na poszczególne oddziały:

6:00 — 11:00    Oddział Okulistyki

6:00 — 7:00    Oddział Urologii

7:00 — 7:30     Oddział Chirurgii, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

7:30 — 8:30     Oddział Kardiologii

8:30 — 9:00     Oddział Rehabilitacji

9:00 — 10:00   Oddział Wewnętrzny II

10:00 — 10:30  Oddział Wewnętrzny I

10:30 — 11:00   Oddział Neurologii

11:00 — 11:30    Oddział Otolaryngologii.

6. Jeżeli pacjent posiada wynik badania PCR w kierunku COVID-19 wykonany w ciągu ostatniej doby, wówczas będzie zwolniony z wykonania testu przesiewowego.

7. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyznaczonej zgodnie z podanym harmonogramem godziny zgłoszenia się do szpitala.

Cennik badań WSZ w Ostrowcu Św.

Cennik podstawowy na badania w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cennik badań obowiązujący od dn. 18.05.2023
Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 maja 2023 r.
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego.

Dokumenty pacjenta

Icon

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej 22.00 KB 325 downloads

Należy złożyć w kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. ...

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL)

Icon

Oświadczenie 184.91 KB 1122 downloads

...

Dostępność dla pacjentów

Pacjenci przebywający w szpitalu mają dostęp do:

 • darmowego WIFI 

 • telewizorów w oddziałach szpitalnych

 • pielęgniarki udostępniają telefon przenośny

 • sklepu spożywczego

Informacje dla pacjentów/opiekunów głuchych i niedosłyszących

Pacjenci  korzystający  z  usług medycznych w zespole opieki zdrowotnej mają możliwość uzyskania pomocy osób, które znają  język migowy.

 

Lista nazwisk osób znających język migowy znajduje się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

Podstawowym celem tłumaczenia migowego jest ułatwienie człowiekowi niesłyszącemu komunikowania się z personelem medycznym.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Informacja dla interesantów i pacjentów w sprawie przecidziałania szerzeniu się epidemii Sars-Cov-2

Informuje się, iż w celach epidemiologicznych mających zapobiec szerzeniu się SARS-Cov 2, każda osoba wchodząca na teren obiektu szpitala tj:

 • chory przyjmowany do szpitala

 • osoba zgłaszająca się na badanie

 • osoba zgłaszająca się po kartę informacyjną

 • osoba zgłaszająca się po wyniki badań

 • osoba zgłaszająca się w celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala

 • osoba towarzysząca choremu

 • osoba zgłaszająca się na wizytę do poradni jest zobowiązana do założenia :

 • maski ochronnej , zasłaniającej nos i usta

 • bez wierzchniego okrycia ( do zostawienia bezpłatnie w szatni , w holu głównym).

Każda w/w osoba podlega wstępnej ocenie zagrożenia SARS-Cov 2 tj:

 • wywiad wstępny

 • pomiar temperatury

 • wypełnienie karty triażu

Po tych czynnościach osoba udaje się do miejsca, które było celem  wizyty w ZOZ Ostrowiec Św. Tam pracownik medyczny odbiera kompletnie wypełnioną kartę triażu.

Ponadto informuje się osoby ,odwiedzające naszą placówkę medyczną o stosowaniu się do poniżej wymienionych zasad:

 1. Kartę informacyjną z pobytu w szpitalu wraz z dokumentacją pacjent powinien otrzymać w dniu wypisu.

 2. W sytuacjach gdy pacjent (opiekun) zgłasza się do oddziału po dokumentację medyczną, wypis, wyniki badań itp., osoba na portierni zawiadamia telefonicznie oddział lub inną komórkę.

Pracownik medyczny dostarcza potrzebny dokument  na portiernię, a osoba będąca interesantem oczekuje w holu głównym.

 1. Zasady i ustalanie terminów planowych są w kompetencji poszczególnych kierowników oddziałów to znaczy adnotacja pisemna, autoryzowana przez kierownika oddziału.

 2. Wprowadza się ściśle określone godziny przekazywania ,,paczek” dla osób hospitalizowanych w naszej placówce medycznej . Są to godziny 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00, każdego dnia.

 3. Paczki mogą zawierać niezbędne produkty dla chorego, dostosowane do jego stanu zdrowia i zapotrzebowań żywieniowych, w ilości maksymalnej na 2-3 dni pobytu.

 4. W paczce mogą być przekazywane: woda lub inne napoje , hermetycznie pakowane, przybory toaletowe, środki higieniczne itp. Całość zapakowana w opakowanie jednorazowe, zmywalne środkiem dezynfekcyjnym.

 5. Paczkę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, nazwą oddziału oraz numerem sali.

 6. Prosimy nie dostarczać ,,paczek” ponad wymiarowych.

 7. Czas pandemii ogranicza prawa pacjenta, ale nie całkowicie wyklucza to znaczy , że dopuszcza się możliwość odwiedzin pacjenta hospitalizowanego w niektórych sytuacjach np. z powodu ciężkiego stanu zdrowia celem ostatniego pożegnania lub załatwienia bardzo ważnych spraw urzędowych.

 8. Decyzję o odwiedzinach chorego podejmuje kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.

 9. Osoba odwiedzająca chorego przed wejściem na oddział oraz salę pobytu osoby bliskiej, dezynfekuje ręce, zakłada niezbędne środki ochrony osobistej (fartuch jednorazowy , maskę ).

 10. Czas wizyty ustala osoba udzielająca zgody.

DRODZY INTERESANCI, PACJENCI ,PROSIMY UPRZEJMIE  O STOSOWANIE SIĘ DO USTANOWIONYCH ZASAD.

NIE UTRUDNIANIE PRACY.

UMOŻLIWI  TO NAM WSZYSTKIM POWRÓT DO NORMALNOŚCI POPRZEZ UPORANIE SIĘ Z EPIDEMIĄ SARS-Cov 2.

Informacje w sprawie składania skarg i wniosków

Pełnomocnik ds. praw pacjenta w Wielospecjalistycznym Szpitalu w  w Ostrowcu Św.

mgr Małgorzata Kaczmarska

tel. 412478000 wew 126

pacjent@zoz.ostrowiec.pl

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
przy Ministrze Zdrowia

od g. 09.00-21.00
tel. 22 532 82 50

e-mail:kancelaria@rpp.gov.pl

bezpłatna infolinia
0 800 190 590

Kwalifikacja do zabiegu endoprotezoplastyki

Informacja dla pacjentów zgłaszających się celem kwalifikacji do zabiegu:

Pacjenci zgłaszający się do oddziału ortopedii celem kwalifikacji do zabiegu (endoprotezoplastyka) powinni przesłać na e-mail oddziału ortopedii – ortopedia@zoz.ostrowiec.pl

 

1. Skan skierowania do szpitala od lekarza rodzinnego lub specjalisty (lekarza ortopedy)

 • z wyraźną pieczątką przychodni kierującej (z regonem i kodem resortowym)

 • czytelnym nazwiskiem i peselem pacjenta

 • numer telefonu do pacjenta (można podać w samym e-mailu)

2. Pliki dicom lub obraz płyty pacjenta z badaniem rtg (ewentualnie zwykłą pocztą z dopiskiem – oddział ortopedii, na adres: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

3. Pacjent zobowiązany jest także podać swój adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu.

Magazyn ubrań i depozyt rzeczy wartościowych

Pacjent może przekazać ubranie do magazynu ubrań pacjentów – otrzyma pokwitowanie z wykazem rzeczy pozostawionych i odbierze te rzeczy w dniu wypisu na podstawie otrzymanego pokwitowania.

Pacjent może pozostawić również w depozycie rzeczy wartościowe. Personel w obecności pacjenta dokonuje spisu rzeczy przekazywanych przez pacjenta do depozytu. Depozyt rzeczy wartościowych znajduje się na SOR. Jest czynny w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14. W każdej chwili , w trakcie hospitalizacji pacjent może zgłosić pielęgniarce potrzebę przekazania rzeczy do Depozytu. Personel oddziałów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe,  które pacjent pozostawia przy sobie.

Pacjent przebiera się w przebieralni punktu przyjęć planowych lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Obowiązki pacjenta WSZ w Ostrowcu Św.

Pacjent WSZ w Ostrowcu Świętokrzyskim  zobowiązany jest do:

 

1.Stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego.

2.Nie opuszczania w trakcie hospitalizacji budynku Szpitala bez wyraźnej zgody lekarza  lub pielęgniarki.

3.Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia na terenie Szpitala,

4.Przestrzegania zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego stanowionego przez Szpital.

5.Przestrzegania kultury, czystości osobistej, higieny i porządku w sali chorych.

6.Odpowiedzialności za powierzone rzeczy szpitalne i uszanowanie mienia szpitalnego,

7.Zachowania respektującego prawa innych pacjentów do wypoczynku.

8.Używania odbiorników radiowo-telewizyjnych za zgodą pozostałych pacjentów, których spokój może zostać zakłócony.

9.Nie wnoszenia sprzętu elektrycznego (sprzęt radiowo-telewizyjny, czajnik, żelazko itp.), wymagającego podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania (gniazdka elektryczne).

10.Stosowania się do zaleceń personelu medycznego, w szczególności w przypadku używania telefonów komórkowych. 

Odwiedziny

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim

l.Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo I osoba.

2.Ustalony harmonogram odwiedzin w poszczególnych oddziałach:

 • Oddział Wewnętrzny I: 7:00 – 9:00 oraz 17:00 – 19:00
 • Oddział Wewnętrzny II o profilu nefrologicznym: 11:00 – 13:00 oraz 17:00 – 19:00
 • Oddział Kardiologiczny: 13:00 — 15:00 oraz 17:00 — 19:00
 • Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym: 12:00  – 14:00 oraz 16:00 — 18:00
 • Oddział Pulmonologii: 13:00 – 15:00 oraz 17:00 – 19:00
 • Oddział Rehabilitacji: 13:00 – 15:00 oraz 17:00 – 19:00
 • Oddział Chirurgiczny: 11:00 – 13:00 oraz 17:00 – 19:00
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: 11:00 – 13:00 oraz 17:00 – 19:00
 • Oddział Urologiczny: 12:00 – 14:00 oraz 15:00 – 17:00
 • Oddział Okulistyczny: 12:00  – 14:00 oraz 17:00  – 19:00
 • Oddział Otolaryngologiczny: 11:00 – 13:00 oraz 16:00 –  18:00
 • Oddział Pediatrii: 11:00-13:00 oraz 16:00-18:00
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy: 11:00-13:00 oraz 16:00 – 18:00
 • Oddział Neonatologii: 12:00 – 14:00 oraz 16:00 – 18:00
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 13:00 –  15:00 oraz 17:00 – 19:00
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: 10:00 – 12:00 oraz 17:00  – 19:00.

3.Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramie możliwe za zgodą lekarza dyżurnego.

4.Jednorazowa wizyta może trwać maksymalnie do 2 godzin.

5.Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (kataru, kaszlu, gorączki, ból gardła, biegunki).

6.Odwiedzający zobowiązany jest do dokładnej dezynfekcji rąk preparatem na bazie alkoholu niezwłocznie po wejściu do szpitala oraz do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni.

7.Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce i nałożyć jednorazowy fartuch włókninowy (możliwość nabycia w holu szpitala).

8.Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa, oczu.

9.Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.

10.Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie powinno być każdorazowo uzgodnione z personelem oraz poprzedzone dezynfekcją rąk.

11.Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, itp.) dostarczonych odwiedzanemu powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

12.Należy unikać gromadzenia się osób w sali chorych (jednoczasowo odwiedziny w sali chorych mogą dotyczyć 2 pacjentów).

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO REKOMENDOWANYCH ZASAD

Opieka Duszpasterska

MSZA ŚWIĘTA w Kaplicy SZPITALNEJ
z transmisją na YouTube –  kanał: Mobilna Msza Święta

Opieka Duszpasterska rzym. katol.

MSZA ŚWIĘTA w Kaplicy SZPITALNEJ

z transmisją na YouTube –  kanał: Mobilna Msza Święta

https://www.youtube.com/channel/UChBxVf9Qy9nZPD8w7nQSpXw

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK  godz. 15.30                

NIEDZIELA I ŚWIĘTA NAKAZANE godz. 10.00

KAPLICA SZPITALNA ZNAJDUJE SIĘ  na I piętrze – koło kardiologii        

w budynku głównym Szpitala

 W PONIEDZIAŁEK I SOBOTĘ – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

(CHYBA ŻE PRZYPADA ŚWIĘTO KOŚCIELNE – NAKAZANE )

– Spowiedź święta – przed Mszą św.; w sytuacji nadzwyczajnej, podczas odwiedzin

   – Ks. Kapelan odwiedza chorych na oddziałach w zależności od budynku szpitalnego oraz sytuacji epidemiologicznej. Można zapytać dzwoniąc na telefon Kapelana.

 

CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA do Sakramentu chorych ZGŁASZAMY KAPELANOWI PODCZAS OBCHODU A W RAZIE POTRZEBY POD NUMEREM TELEFONU

Tel.kom.799 203 312   W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ,  np. gdy telefon NIE ODBIERA ZADZWOŃ DO SWOJEJ PARAFII. NUMERY TELEFONÓW DO OSTROWIECKICH PARAFII DOSTĘPNE PRZY KAPLICY na tablicy ogłoszeń

– Ks. Kapelan Paweł Nowakowski scj 

Pacjent powinien mieć

Przy przyjęciu na oddział Szpitala pacjent zobowiązany jest posiadać:

 • przybory toaletowe;

 • mężczyźni – przybory do golenia;

 • dokumenty z poprzedniego leczenia, konsultacji;

 • Pacjent może mieć własne sztućce, kubek bądź szklankę, strój  nocny (piżamę, koszulę).

Ponadto kobieta rodząca powinna posiadać:

 • kartę przebiegu ciąży;

 • oznaczenie grupy krwi;

 • ostatnie wyniki badań (morfologia, badanie moczu);

 • wynik badania USG;

 • wyniki badań na obecność przeciwciał w przypadku ujemnego czynnika Rh.

Szczegółowe Prawa i Obowiązki Pacjenta dostępne są na Izbie Przyjęć i Oddziałach w formie ulotek, a także są umieszczone na tablicach ogłoszeń.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Pełnomocnik ds. Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta / Rzecznik praw pacjenta

Funkcję tę pełni mgr Małgorzata Kaczmarska.

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek – Czwartek 7.00 – 15.00

Piątek 7.00 – 13.00

tel: (41) 247-80-00 wew 126

e-mail: pacjent@zoz.ostrowiec.pl

Przyjęcia interesantów osobiście, (parter), Pawilon Szpitalny Blok D

Wszelkie inne informacje dostępne są w Sekretariacie Szpitala.

Poród i wyprawka dla dziecka

 

Pacjentka przy przyjęciu do szpitala celem porodu powinien mieć:

 • kartę przebiegu ciąży

 • oznaczenie grupy krwi

 • wynik badania USG;

 • ostatnie wyniki badań (morfologia, badanie moczu)

 • przybory toaletowe

 • dokumenty z poprzedniego leczenia, konsultacji

 • wyniki badań na obecność przeciwciał w przypadku ujemnego czynnika Rh

 • Pacjentka może mieć własne sztućce, kubek bądź szklankę, strój  nocny (piżamę, koszulę)

Wyprawka dla noworodka:

 • Kaftaniki bawełniane – 5 szt.

 • Czapeczka bez wiązania /smerfetka – 1 szt.

 • Rękawiczki – 2 pary

 • Skarpetki –  2 pary

 • Pieluszki jednorazowe /typ newborn/ – 1 paczka

 • Chusteczki wilgotne do pielęgnacji

 • W dniu wypisu należy przynieść:

  • ciepłą czapeczkę

  • sweterek

  • śpiwór

  • fotelik do przewożenia niemowląt w samochodzie

  • grubszy kocyk

Prawa Pacjenta

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. z 2012 r. poz. 159, poz. 742, z 2013 r. poz. 1245).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia1(Dz.U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. 2011.Nr112 poz 654

Pacjent Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ma prawo do:

1.Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

1.1) pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

2)  w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,

3) pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

a) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,

b) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej)  (lekarz) (pielęgniarka, położna) może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza (pielęgniarki, położnej), jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne.),

4) pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,

5) w przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem,

6)  pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym; przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

2. Prawo pacjenta do informacji

1) pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,

2) pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

3) pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w pkt. 2 innym osobom,

4) pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w pkt. 2,

5) po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie,

6) w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w pkt. 2, w pełnym zakresie,

7) pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w pkt. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,

8) pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich,

9) w przypadku niepodjęcia leczenia lub odstąpienia od leczenia pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

3.Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

5.1) pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia,

5.2) pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza,

5.3) przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny,

5.4) pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego; w takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

6.1) pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych,

6.2) prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności; pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień,

6.3) przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska (osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta).

7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec wydanej opinii albo orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

9.Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

9.1) pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami (pacjent ponosi koszty realizacji tego prawa),

9.2) pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami,

9.3) pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, nie polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży,
porodu i połogu (pacjent ponosi koszty realizacji tego prawa).

10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

10.1) pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej,

10.2) w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot leczniczy jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Regulamin dla pacjentów i osób odwiedzających

Ostrowiec Św,  22.10. 2021r.

REGULAMIN

 DLA  PACJENTÓW I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św

Godziny odwiedzin codziennie od 13.00 do 20.00

( w sytuacjach wyjątkowych etycznie i moralnie uzasadnionych w godzinach akceptowanych przez Ordynatora Oddziału)

Przestrzeganie regulaminu przez pacjenta i odwiedzających ułatwia leczenie i przyspiesza powrót do zdrowia.

 1. Pacjent zakwalifikowany przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratownictwa, Izby Specjalistycznej , Punktu przyjęć planowych do leczenia szpitalnego, oddaje ubranie i obuwie do przechowania lub zabiera rodzina, a rzeczy wartościowe może oddać do depozytu.

 2. Pacjent szpitala ma określone prawa ujęte w Karcie Praw Pacjenta oraz obowiązki wynikające z regulaminu.

 3. Karta Praw Pacjenta – dostępna na tablicach informacyjnych i dyżurkach pielęgniarek.

 4. Bez zgody Ordynatora lub lekarza dyżurnego i bez wiedzy pielęgniarki dyżurnej pacjent nie może wychodzić poza teren oddziału i szpitala

 5. Pacjent i jego odwiedzający obowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa p/poż, przepisów sanitarnych obowiązujących w szpitalu.

 6. Odwiedzający winni zostawiać w szatni wierzchnie okrycie, zakładać fartuchy ochronne, maski ochronne – bezwzględnie na wszystkich oddziałach . Nie odwiedzać chorych , gdy jest podejrzenie infekcji wirusowej u siebie i istnieje możliwość dodatkowego zagrożenia zdrowotnego dla pacjenta.

 7. Pacjent nie powinien bez wezwania wchodzić do dyżurki pielęgniarskiej i gabinetów zabiegowych, zmieniać samowolnie łóżka bądź sali.

 8. Pacjentowi bez zgody lekarza nie wolno przyjmować w szpitalu żadnych leków i suplementów diety.

 9. Odwiedzającym zabrania się: siadania na łóżku chorego, wprowadzania jakichkolwiek zwierząt, palenia tytoniu, przynoszenia i picia alkoholu oraz częstowania nim pacjentów.

 10. Odwiedzającym nie wolno dotykać, poprawiać, naprawiać itp. urządzeń leczniczo-pielęgnacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych, grzewczych.

 11. Całość urządzeń i wyposażenia służy dobru i zdrowiu pacjenta.

Regulamin monitoringu i nagrywania rozmów

Icon

Regulamin nagrywania rozmów 3.81 MB 29 downloads

...
Icon

Regulamin monitoringu wizyjnego 3.67 MB 24 downloads

...

RODO-obowiązek informacyjny

Niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w Wielospecjalistycznym Szpitalu  w Ostrowcu Świętokrzyskim ( WSZ )

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail iod@zoz.ostrowiec.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Pani/Pana do objęcia opieką zdrowotną.  W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana danych:

 • imię, nazwisko,

 • nr PESEL,

 • płeć

 • data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL),

 • adres zamieszkania,

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Panią/Pana do uzyskiwania informacji o stanie Pani/Pana zdrowia,

 • pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny).

Prosimy także o podanie  Pani/Pana adresu e-mail oraz numer telefonu.

Dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Pani/Pana dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Pani/Pana stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Pani/Pana nałogach czy preferencjach seksualnych.

Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Pani/Pana procesu leczenia.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest  zapewnienie opieki zdrowotnej poprzez leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej

Podstawa prawna  (pełne nazwy aktów prawnych znajduje się   na końcu formularza).

Ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.

 • 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

 • 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z  art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Realizujemy Pani/Pana  prawa jako  pacjenta Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia.

 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Kontaktujemy się z Panią/Panem  pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Pani/Panu o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.

Zapewnienie Pani/Panu odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na  potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Pani/Pana krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, co jeszcze możemy zrobić lepiej

 • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Pani/Panu tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas Pani/Pan otrzyma. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie Pani/Panu odpowiedniej dostępności usług). Zawsze jednak ma Pani/Pan prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktuje się Pani/Pan z nami poprzez wizytę w recepcji

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako WSZ, jak również realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją

 • (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);

 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

 • osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy ZOZ a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Pani/Pan pod nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Pani/Pana  danych, zapewniamy  Państwu prawo dostępu do swoich danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chce Pani/Pan  skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt  z nami poprzez, stronę internetową czy odwiedzenie recepcji na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 • ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

TPK-Pomoc Medyczna Nocna

TPK – 800 137 200 – jeden numer w całej Polsce

Pomoc medyczna nocą i w święta

Narodowy Funduszu Zdrowia przypomina, że od czerwca działa Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK).

Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych. Telefony odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, a w soboty, niedziele i święta TPK działa całodobowo. Połączenie jest bezpłatne.

Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny  wystawi e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie. Natomiast jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ)

 • w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia – wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Niewątpliwą zaletą i wygodą korzystania z TPK jest fakt, że jest to jeden numer dla całego kraju. Dlatego warto go mieć zapisanego w telefonie.

 

W czterech językach

Nie mnie istotne jest to, że TPK obsługuje połączenia w języku polskim oraz w:

 • angielskim,

 • rosyjskim,

 • ukraińskim.

 

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez specjalny wideo-czat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego. W tym celu należy wejść na stronę:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/

Ulotki

Wymagane dokumenty i oświadczenia przy przyjęciu do szpitala

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szpitala:

 • skierowanie do szpitala;

 • dowód tożsamości;

 • karty informacyjne z odbytego już wcześniej leczenia szpitalnego;

 • w przypadku braku potwierdzenia o ubezpieczeniu w systemie , pacjent podpisuje oświadczenie, że jest ubezpieczony.

Wymagane przez Prawo oświadczenia:

Przy zapisie do Szpitala rejestratorka medyczna  zakładająca historię choroby poprosi o okazanie się dokumentem tożsamości, podanie danych osobowych oraz złożenie pisemnych oświadczeń (wymóg ten narzuca na SPZZOZ Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U.2006 Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.):

 • o zgodzie na opiekę szpitalną, badania diagnostyczne, leczenie;

 • upoważnieniu bądź braku takiego upoważnienia osób do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych;

 • upoważnieniu do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci, ze wskazaniem osoby upoważnionej albo pisemnego oświadczenia o braku takiego upoważnienia.

 • Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie tkanek i narządów do transplantacji.

 • Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.

Przy wypisie ze Szpitala pacjent otrzymuje:

 • Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego wraz z jedną kopią;

 • Dokumenty stanowiące własność pacjenta tj. przyniesione przez pacjenta np. wyniki badań;

 • kod do e-recepty.

 • e-skierowania do poradni specjalistycznej;

 • Dietę;

 • Informację dot. pielęgnacji ciężko chorego;

 • Ulotki informacyjne;

Zasady Funkcjonowania SOR

Zasady funkcjonowania Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego Izby Przyjęć:

Planowane przyjęcia do szpitala odbywają się w godzinach 7.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku w PUNKCIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH , PARTER, BUDYNEK C ( Obok Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ). Od godz: 1 1.00 przyjęcia planowe są realizowane na Nowym SOR.

Przyjęcia w trybie nagłym (w stanie bezpośredniego zagrożenia życia) przyjmowani są bez skierowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

Wszyscy pacjenci skierowani do szpitala badani są przez lekarzy dyżurnych, którzy decydują o konieczności leczenia, braku podstaw do leczenia szpitalnego lub w przypadku braku miejsc w szpitalu ustalają termin hospitalizacji.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pacjenci mogą przebywać na obserwacji nie dłużej niż 24 godziny, jest to uzależnione od stanu zdrowia pacjenta.

Kierowanie osób do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 2. Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują osobę, której przydzielono kategorię pilności oznaczoną kolorem zielonym lub niebieskim, o najbliższych placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, to jest o przychodniach lekarzy rodzinnych podstawowej opieki zdrowotnej lub przychodniach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 3. Pisemna informacja o najbliższych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i o godzinach ich pracy winna być umieszczona na tablicy informacyjnej, w miejscu dobrze widocznym i łatwo dostępnym dla osób przybywających do SOR. Taka sama informacja jest również dostępna dla każdego pacjenta do wglądu w rejestracji SOR.

 4. O skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej decyduje lekarz dyżurny SOR w stosunku do pacjentów oznaczonych zielonym lub niebieskim kolorem pilności.

 5. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia pacjenta do SOR nie będącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 6. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta do leczenia w jednym z oddziałów Szpitala.

 

Żywienie

Posiłki w Szpitalu rozdawane są w określonych godzinach:

Śniadanie: 8:00 – 8:30

Obiad:     11:50-12:20

Kolacja:   17:50-18:20

 

Śniadanie:

Dieta podstawowa: zupa mleczna(płatki owsiane na mleku), chleb razowy, chleb pszenno-żytni, bułka pszenna, masło ekstra, pasztet mazowiecki, kawa mleczna.

Dieta lekkostrawna: zupa mleczna(płatki owsiane na mleku), chleb razowy, chleb pszenno-żytni, bułka pszenna, masło ekstra, pasztet mazowiecki, kawa mleczna.

Dieta wątrobowa: zupa mleczna (płatki owsiane na mleku), 2 bułki pszenne, masło ekstra, dżem, kawa mleczna.

Dieta cukrzycowa: Płatki owsiane na rosole jarskim, chleb razowy, masło ekstra, kiełbasa krakowska, chrzan, herbata gorzka.

 

Obiad:

Dieta podstawowa: zupa pomidorowa z ryżem, ziemniaki, filet drobiowy panierowany, surówka z kapusty kwaszonej, kompot.

Dieta lekkostrawna: zupa pomidorowa z ryżem, ziemniaki, potrawka drobiowa z jarzynami, kompot.

Dieta wątrobowa: ryż na rosole jarskim, ziemniaki, potrawka drobiowa z jarzynami, kompot.

Dieta cukrzycowa: zupa pomidorowa z ryżem, ziemniaki, potrawka drobiowa z jarzynami, marchewka duszone, surówka z kapusty kwaszonej, kompot gorzki.

 

Kolacja:

Dieta podstawowa: chleb razowy, chleb pszenno-żytni, bułka pszenna, masło ekstra, mortadela, jabłko, herbata.

Dieta lekkostrawna: chleb razowy, chleb pszenno-żytni, bułka pszenna, masło ekstra, mortadela, jabłko, herbata.

Dieta wątrobowa: 2 bułki pszenne, masło ekstra, szynka wieprzowa, jabłko gotowane, herbata.

Dieta cukrzycowa: chleb razowy, masło ekstra, szynka wieprzowa, papryka konserwowa, herbata gorzka.

 

Druga propozycja.

 

Śniadanie:

Dieta podstawowa: zupa mleczna (manna na mleku), chleb razowy, chleb pszenno-żytni, bułka pszenna, masło ekstra, twarożek ze śmietaną, kawa mleczna.

Dieta cukrzycowa: chleb razowy, masło ekstra, szynka wieprzowa, jajko gotowane, pomidor, herbata gorzka.

 

Obiad:

Dieta podstawowa: krupnik jęczmienny z ziemniakami, ziemniaki, ryba smażona, surówka z kapusty granatowej , kompot.

Dieta cukrzycowa: krupnik jęczmienny z ziemniakami, ziemniaki, ryba smażona, surówka z kapusty kwaszonej, buraczki duszone, kompot gorzki.

 

Kolacja:

Dieta podstawowa: chleb razowy, chleb pszenno-żytni, bułka pszenna, masło ekstra, szynka drobiowa, jabłko, herbata.

Dieta cukrzycowa: chleb razowy, masło ekstra, szynka drobiowa, ogórek kwaszony, herbata gorzka.

Galeria