Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej.

Czas obowiązywania umowy:

Od 06.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

06 września 2019 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo – Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – dyżury lekarskie w terminie do dnia 05.09.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

05.09.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf projekt umowy Ortopedia 27 sierpnia 2019 09:34 Dominika Wodnicka 364 KB 117
pdf Formularz oferty Ortopedia 27 sierpnia 2019 09:33 Dominika Wodnicka 93 KB 120
pdf ogłoszenie konkursu- Ortopedia 27 sierpnia 2019 09:33 Dominika Wodnicka 38 KB 113
pdf Szczegółowe Warunki Konkursu Ortopedia 27 sierpnia 2019 09:33 Dominika Wodnicka 200 KB 118
pdf ogłoszenie o przesunięciu Ortopedia 10 września 2019 07:14 Dominika Wodnicka 12 KB 103
pdf ogłoszenie o rozstrzygnięciu ortopedia 10 września 2019 07:14 Dominika Wodnicka 34 KB 130
pdf ogłoszenie o przesunięciu Ortopedia 19 września 2019 10:21 Dominika Wodnicka 14 KB 100
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Ortopedia 19 września 2019 10:20 Dominika Wodnicka 34 KB 101
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu i przesunięciu ORTOPEDIA 3 października 2019 08:11 Dominika Wodnicka 25 KB 107
pdf ogłoszenie o rozstrzygnieciu- Oddział Ortopedii 14 października 2019 07:00 Dominika Wodnicka 29 KB 103
Skip to content