Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO LECZNICZYM

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO LECZNICZYM

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

UDZIELANIA KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

1 października 2019 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – Konsultacje psychiatryczne ZOL Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

27.09.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf ogłoszenie konkurs ofert - konsultacje psychiatryczne 25 września 2019 09:38 Dominika Wodnicka 40 KB 208
pdf SWK -konsultacje psychiatryczne 25 września 2019 09:37 Dominika Wodnicka 197 KB 106
pdf projekt umowy konsultacje psychiatryczne 25 września 2019 09:37 Dominika Wodnicka 130 KB 106
pdf oferta -konsultacje psychiatryczne 25 września 2019 09:37 Dominika Wodnicka 92 KB 109
pdf ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkurs ofert- konsultacje psychiatryczne 30 września 2019 10:34 Dominika Wodnicka 38 KB 122
Skip to content