Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r poz.2190 tj.)

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE:

  • SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Czas obowiązywania umowy:

36 miesięcy

Szczegółowe Warunki Konkursu:

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w siedzibie Zamawiającego – Dział Kadr i Płac

tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, w piątek w godz. 700 –1300 lub na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale…………………………Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.” w Kancelarii Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Termin składania ofert:

Nabór ciągły

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową.

Termin związania ofertą:

30 dni od daty złożenia oferty.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługują środki odwoławcze i skarga, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf formularz oferty 19 marca 2020 10:18 Dominika Wodnicka 85 KB 103
pdf ogłoszenie otwarte SOR. 19 marca 2020 10:18 Dominika Wodnicka 40 KB 96
pdf Umowa SOR 19 marca 2020 10:18 Dominika Wodnicka 324 KB 115
pdf Szczegółowe Warunki Konkursu 19 marca 2020 10:18 Dominika Wodnicka 186 KB 100
Skip to content