Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OGŁASZA KONKURS O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POSTACI OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295 tj.)

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

1 kwietnia 2020 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku
do czwartku w godz. 7
00 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św.
do dnia 30.03.2020 do godz. 10.00, Kancelaria Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

31.03.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową,

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługują środki odwoławcze i skarga, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf szczegółowe warunki konkursu 24 marca 2020 10:14 Dominika Wodnicka 86 KB 106
pdf formularz oferty oddział chirurgii 24 marca 2020 10:13 Dominika Wodnicka 78 KB 89
pdf ogłoszenie o konkursie 24 marca 2020 10:13 Dominika Wodnicka 38 KB 93
pdf projekt umowy 24 marca 2020 10:13 Dominika Wodnicka 369 KB 93
Skip to content