Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Poradni Endokrynologicznej.

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

 Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki    zdrowotnej   finansowanych   ze   środków   publicznych   (Dz. U. 2020. 1398 t.j. z późń. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ.

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

01.01.2022 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku
do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Zespołu   Opieki Zdrowotnej w  Ostrowcu Św.  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec –  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św. do dnia 28.12.2021 r. do godz. 13.00,  Kancelaria Szpitala Blok   A   parter,
w   siedzibie   Zamawiającego  w  Ostrowcu  Św.  przy  ul.  Szymanowskiego  11.

Otwarcie ofert:

29.12.2021 r. o godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną  lub mailową oraz na stronie internetowej.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn  na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Oferentom, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153
i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf SWK 22 grudnia 2021 16:26 Aleksandra Gulińska 2 MB 65
pdf Regulamin 22 grudnia 2021 16:25 Aleksandra Gulińska 659 KB 64
pdf wzór umowy 22 grudnia 2021 16:24 Aleksandra Gulińska 3 MB 65
pdf Ogłoszenie 22 grudnia 2021 16:24 Aleksandra Gulińska 376 KB 64
pdf Oferta 22 grudnia 2021 16:24 Aleksandra Gulińska 740 KB 67
pdf Rozstrzygnięcie 28 stycznia 2022 12:20 Aleksandra Gulińska 255 KB 67
Skip to content