Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

 Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej   finansowanych   ze    środków   publicznych   (Dz. U. 2020. 1398 t.j. z późń. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POSTACI ZNIECZULANIA PRZY ZABIEGACH LARYNGOLOGICZNYCH NA ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII/BLOKU OPERACYJNYM

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

01.01.2022 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku
do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Zespołu   Opieki Zdrowotnej w  Ostrowcu Św.  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec –  świadczenia zdrowotne w postaci znieczulania przy zabiegach laryngologicznych w Oddziale Otolaryngologii/Bloku Operacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. do dnia 17.12.2021 r. do godz. 13.00,  Kancelaria Szpitala Blok  A  parter,  w  siedzibie  Zamawiającego
w  Ostrowcu   Św.   przy   ul.   Szymanowskiego   11.

Otwarcie ofert:

20.12.2021 r. o godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną  lub mailową oraz na stronie internetowej.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn  na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Oferentom, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153
i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf SWK 15 grudnia 2021 08:34 Aleksandra Gulińska 2 MB 64
pdf Wzór umowy 15 grudnia 2021 08:33 Aleksandra Gulińska 3 MB 68
pdf Regulamin 15 grudnia 2021 08:33 Aleksandra Gulińska 680 KB 64
pdf Ogłoszenie konkursu 15 grudnia 2021 08:33 Aleksandra Gulińska 468 KB 70
pdf Oferta 15 grudnia 2021 08:23 Aleksandra Gulińska 761 KB 73
pdf Rozstrzygnięcie 28 stycznia 2022 12:22 Aleksandra Gulińska 255 KB 59
Skip to content