Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DOFINANSOWANIA

Fundacja na Rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. „Daj Szansę Innym”
w roku 2023 zakupiła i przekazała darowizną sprzęt medyczny na oddziały w Wielospecjalistycznym Szpitalu.
Sprzęt jest zakupiony w ramach celów statutowych Fundacji, która działa na terenie Szpitala od 1994 r.
Oddział Wewnętrzny II
Szafki przyłóżkowe 14 szt - 12,810 zł
Wózek inwalidzki 1 szt - 689,99 zł
Oddział Pediatrii
Wózek medyczny Medical 1 szt - 2478,39 zł
Waga niemowlęca 1 szt. - 1 255,01 zł
Termometr 2 szt. - 259,98 zł
Inhalatory Medyczne - 3 szt. 682,89 zł
Oddział Kardiologii
Aparat EKG - 19,970 zł
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Stolik Oddziałowy 3 szt. - 7 160,40 zł
Oddział Ginekologii i Położnictwa
Fotel do kangurowania 1 szt. -2 862,20 zł
Oddział Neurologii
Pompa infuzyjna 2 szt. - 8 640,00 zł
Ssak elektryczny 1 szt. - 3 650,00 zł

Łączna kwota zakupów 60 458,86 zł.


Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu realizuje we współpracy ze Szpitalem Św. Leona w Opatowie, Wielospecjalistycznym Szpitalem Wielospecjalistycznym Szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyskim i Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim rozpoczął realizację projektu RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii.”

Inwestycja ta polega na przeprowadzeniu prac remontowych oraz doposażeniu w sprzęt medyczny oddziału pediatrii i neonatologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, celem dostosowania infrastruktury i usług dla potrzeb najmłodszych pacjentów. Wybór optymalnego doposażenia oddziału neonatologicznego i pediatrycznego, pozwoli na przeprowadzenie pełnej, specjalistycznej ścieżki medycznej z zachowaniem najwyższej jakości i bezpieczeństwa dla noworodków i dzieci oraz szybszej poprawy ich stanu zdrowia.

Celem projektu jest znaczna poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego i oddziału neonatologii oraz działania służące zapobieganiu rozszerzenia się koronawirusa COVID-19.

Zasadniczym problemem klinicznym neonatologii jest noworodek przedwcześnie urodzony z małą, a zwłaszcza z ekstremalnie małą masą ciała. Konieczne jest zatem dysponowanie przez szpital sprzętem, który zapewni prawidłową opiekę nad takim noworodkiem. Najpilniejszymi potrzebami są;
 – organizacja kompleksowej opieki nad wcześniakiem,
 – modernizacja obiektów,
 – zakup nowego sprzętu do intensywnej terapii,
 – zwiększenie liczby specjalistów w dziedzinie neonatologii.

Inwestycja będzie obejmować roboty budowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów neonatologii i pediatrii. Osiągnięcie wskazanego celu bezpośredniego projektu będzie możliwe poprzez szereg prac m.in.: przebudowę budynku wraz z instalacjami, wykończeniu i wyposażeniem w sprzęt medyczny oraz remont i wyposażenie izolatki w oddziale dziecięcym.

Niewątpliwie realizacja projektu dzięki poprawie warunków na Oddziałach Neonatologii i Pediatrii oraz wyposażeniu ich w nowoczesny sprzęt medyczny pozytywnie wpłynie na poprawę jakości udzielonych świadczeń oraz spowoduje możliwość skorzystania z usług szpitala przez szerszy krąg pacjentów.

W ramach działań służących zapobieganiu rozszerzenia się koronawirusa COVID-19. Dokonane zostały  zakupy sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania życia i zdrowia pacjentów zakażonych , poddanych hospitalizacji w szpitalu, ponieważ każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg.

Wartość wydatków wynosi: 10 427 245,18 zł z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 7 957 417,32 zł.

Z tego wartość działań służących zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID-19 wynosi 9 066 899,64 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej tych działań 6 801 123,62 zł.

Nazwa szpitala

Wydatki kwalifikowane

Dofinansowanie

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

4 496 908,96

3 173 843,68

Szpital Św. Leona w Opatowie

1 915 407,36

1 390 000,00

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim

1 971 000,00

1 670 000,00

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

2 043 928,86

1 723 573,64

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Działu Fizjoterapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim  w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim realizuje projekt RPSW.07.03.00-26-00013/19 pn.: „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Działu Fizjoterapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Wartość wydatków wynosi: 475 747,83 zł z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 404 385,65 zł.

Inwestycja ta polega na doposażeniu Oddziału Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Działu Fizjoterapii działających  w ramach Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu utworzenia w pełni wyposażonych i nowoczesnych miejsc, dających pacjentom możliwość szybkiego powrotu do pełni sprawności.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych w zakresie opieki rehabilitacyjnej ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-mięśniowego.

Dzięki doposażeniu w nowoczesny sprzęt możliwe będzie prawidłowe przeprowadzanie zajęć rehabilitacyjnych, co przyczyni się do poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, zwiększy w znacznym stopniu ich kompleksowość i zapewni pełniejszą ofertę świadczonych usług.  Nowoczesne wyposażenie zapewni dodatkowo komfort pracy personel, który bez ograniczeń sprzętowych będzie mógł wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności.

Załączniki do pobrania

Skip to content