Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zoz.ostrowiec.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
– pochodzą z różnych źródeł,
– są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
– niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
– niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności – https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=21899468-19fd-4ce1-9f5f-ba518f5db281

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://checkers.eiii.eu/

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Saracen, info@zoz.ostrowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 412478000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynki Zespołu Opieki Zdrowotnej zlokalizowane są przy ul. Szymanowskiego 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Budynki szpitalne stanowi jeden kompleks połączonych budynków blok A,B,C,D oraz osobny budynek 2 piętrowy Pawilon. Kompleks budynków połączony jest łącznikami na 4 kondygnacjach oraz z budynkiem SOR na parterze.
Dojazd do budynku
Do szpitala można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej. W odległości 150 m od wejścia głównego do budynku szpitala znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.
Dostępność parkingu
Przed budynkiem szpitala znajdują się parking ogólnodostępny od strony ul. Szymanowskiego, na których w zlokalizowane są cztery miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Na terenie szpitala znajduje się parking niestrzeżony płatny.
Wejście do budynków
Do budynku głównego można wejść od strony ulicy Szymanowskiego wejściem ogólnodostępnych otwartym całodobowo. Komunikacja na poziom parteru, na którym zlokalizowane są drzwi główne budynku, odbywa się poprzez schody zewnętrzne, przy których zamontowane są poręcze. Dla osób niepełnosprawnych, po lewej stronie schodów znajduje się podjazd. Bezpośrednio przed drzwiami do budynku znajduje się spocznik. Drzwi do budynku są dwuskrzydłowe, przeszklone w kolorze kontrastowym do ścian budynku.
Wejście do drugiego budynku Pawilon znajduje się na terenie wewnętrznym szpitala w odległości ok 350 metrów od bramy głównej. Wejście jest dostępne z poziomu chodnika wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.
Dostępność obiektu dla pacjentów i odwiedzjących
Po wejściu do budynku głównego po prawej stronie znajduje się portiernia, na stanowisku tym dyżuruje całodobowo osoba, od której można uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Na przeciwnej ścianie stanowiska informacyjnego znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem wszystkich pomieszczeń szpitala. Na tym samym poziomie, obok wejścia do windy znajduje się infokiosk. Na urządzeniu tym jest możliwość wyświetlenia strony https://test1.zoz.ostrowiec.pl/ ,na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat szpitala. Komunikacja na wszystkie piętra odbywa się poprzez klatki schodowe, oraz poprzez dźwigi osobowe i osobowo-towarowe. Windy wyposażone są w komunikator głosowy określający poziom i kierunek jazdy dźwigu. Na kondygnacji pierwszego piętra znajduje się sekretariat Dyrekcji oraz pomieszczenia biurowe. Przejście do poszczególnych bloków kompleksu budynków: A, B, C, D odbywa się poprzez łączniki na poziomie parteru oraz drugiego piętra.

Dostępność pomieszczeń higienicznosanitarnych
Po wejściu do budynku głównego w korytarzu po prawej stronie znajduje się toaleta ogólnodostępna oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na każdym poziomie budynku są również toalety ogólnodostępne oraz na piętrze trzecim toaleta dla niepełnosprawnych.
Utrudnienia
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak w budynku pętli indukcyjnej.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Szpital zatrudnia pracowników ze znajomością języka migowego.

Raport o stanie dostępności

Skip to content