Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

 Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej   finansowanych   ze    środków   publicznych   (Dz. U. 2020. 1398 t.j. z późń. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

 

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Czytaj dalej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydatów na stanowisko: TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydatów na stanowisko: TECHNIK ELEKTRORADIOLOG . WYMAGANIA KONIECZNE: tytułu zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii, dyplomu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog lub, ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera umiejętność samodzielnego wykonywania badań TK i RTG WYMAGANE DOKUMENTY: kopie … Czytaj dalej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydatów na stanowisko: PIELĘGNIARKA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydatów na stanowisko: PIELĘGNIARKA     WYMAGANIA KONIECZNE: aktualne prawo wykonywania zawodu tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, lub licencjat pielęgniarstwa, lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka WYMAGANE DOKUMENTY: kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu kopie dokumentów potwierdzającego wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe list motywacyjny CV   … Czytaj dalej

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej.

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

 Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020. 1398 t.j. z późń. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO  – ORTOPEDYCZNEJ.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430),ogłaszam konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA ZESPOŁU  OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. tytuł zawodowy lekarza specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

2. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe:

1. wiedza na temat zadań i przepisów dotyczących działalności placówki

2. komunikatywność oraz kreatywność

III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

3.dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe wymagane do danego stanowiska, w tym dokumenty potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4. dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie- jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),

5.oświadczenia:

a) o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko (wzór załącznik);

b) o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska (wzór załącznik).

Kopie dokumentów o których mowa w podpunktach 3-4 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Czytaj dalej

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Okulistyki.

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

 Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej   finansowanych   ze    środków   publicznych   (Dz. U. 2020. 1398 t.j. z późń. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Czytaj dalej

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu teleradiologii – opisywanie badań obrazowych ( RTG , TK, RM) ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. … Czytaj dalej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydatów na stanowisko: PIELĘGNIARKA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

poszukuje kandydatów na stanowisko:

PIELĘGNIARKA

 

 

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, lub

 • licencjat pielęgniarstwa, lub

 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu

 • kopie dokumentów potwierdzającego wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe

 • list motywacyjny
  CV

Czytaj dalej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydatów na stanowisko: LEKARZ OKULISTA – PRACA W ODDZIALE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

poszukuje kandydatów na stanowisko:

LEKARZ OKULISTA – PRACA W ODDZIALE

<

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja w dziedzinie okulistyki lub,
 • w trakcie specjalizacji

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • kopie dokumentów potwierdzającego wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe
 • list motywacyjny
 • CV

OFERUJEMY:

Czytaj dalej