Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach dyżurów lekarskich
Czas obowiązywania umowy:
Od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 lipca 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Biuro Kadr tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku
w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – dyżury lekarskie oraz świadczenia dopołudniowe Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
w terminie do dnia 25.06.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter,
w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
26.06.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Przesunięcie rozstrzygnięcia 27 czerwca 2019 11:42 Katarzyna Chuchała 328 KB 139
pdf Umowa zał. 2 postepowanie nr 02_06_2019_ZOZ_BK 19 czerwca 2019 06:52 Katarzyna Chuchała 1 MB 135
pdf Umowa zał. 1 postępowanie nr 02_06_2019_ZOZ_BK 19 czerwca 2019 06:52 Katarzyna Chuchała 3 MB 126
pdf SWK postępowanie 02_06_2019_ZOZ_BK 19 czerwca 2019 06:51 Katarzyna Chuchała 2 MB 125
pdf Ogłoszenie postępowania nr 02_06_2019_ZOZ_BK 19 czerwca 2019 06:51 Katarzyna Chuchała 448 KB 125
pdf Przesunięcie konkursu ofert OAiIT 20 sierpnia 2019 09:28 Dominika Wodnicka 14 KB 135
Skip to content