Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia dopołudniowe i dyżury lekarskie w Oddziale Ortopedii

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I DYŻURY LEKARSKIE
W ODDZIALE ORTOPEDII
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach dyżurów lekarskich
Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:
Świadczenia dopołudniowe:
7.00 – 15.00 od poniedziałku do czwartku
7.00 – 13.00 w piątki
Dyżury lekarskie:
15.00 – 7.00 dnia następnego od poniedziałku do czwartku.
13.00 – 7.00 dnia następnego w piątki,
7.00 – 7.00 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,
Czas obowiązywania umowy:
Od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 czerwca 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – dyżury lekarskie – Oddz. Ortopedii” i/lub „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – świadczenia dopołudniowe – Oddz. Ortopedii” w terminie do dnia 30.05.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
30.05.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - dyżury zał. nr 4 27 maja 2019 11:46 Katarzyna Chuchała 3 MB 135
pdf Oferta o udzielanie świadczeń zdrowotnych- świadczenia dopołudniowe zał. nr 1 27 maja 2019 11:44 Katarzyna Chuchała 1 MB 118
pdf Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia dopołudniowe i dyżury lekarskie w Oddziale Ortopedii 27 maja 2019 11:44 Katarzyna Chuchała 527 KB 112
pdf Szczegółowe Warunki Konkursu postępowanie nr 03_05_2019_ZOZ_SK 27 maja 2019 11:44 Katarzyna Chuchała 3 MB 123
pdf Oferta o udzielanie świadczeń zdrowotnych- dyżury zał. nr 2 27 maja 2019 11:44 Katarzyna Chuchała 1 MB 138
pdf Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - świadczenia dopołudniowe zał. nr 3 27 maja 2019 11:46 Katarzyna Chuchała 3 MB 137
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postepowania nr 03_05_2019_ZOZ_SK 4 czerwca 2019 07:31 Katarzyna Chuchała 345 KB 135
Skip to content