Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na stanowisko kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA STANOWISKO KIEROWNIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
1. Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
2. Świadczenia zdrowonte na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Czas obowiązywania umowy:
Od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 kwietnia 2019 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta o udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownika SOR” w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy
ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
29.03.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie pocztą, na numer faksu lub adres e-mail, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie oraz SWK (nr postępowania 02_03_2019_SK) 26 marca 2019 10:29 Tomasz Jeż 3 MB 129
pdf Formularz oferty - zał. nr 1 do SWK (nr postępowania 02_03_2019_SK) 26 marca 2019 10:29 Tomasz Jeż 1 MB 120
pdf Projekt umowy - zał. nr 2 do SWK (nr postępowania 02_03_2019_SK) 26 marca 2019 10:28 Tomasz Jeż 5 MB 126
pdf Rozstrzygnięcie postępowania 02_03_2019_SK 3 kwietnia 2019 11:14 Katarzyna Chuchała 338 KB 158
Skip to content