Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs – Świadczenia dopołudniowe i/lub Dyżury Lekarskie w Oddziale Wewnętrznym II

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE I/LUB DYŻURY LEKARSKIE
W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM II
i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach świadczeń dopołudniowych i/lub dyżurów lekarskich
w Oddziale Wewnętrznym II
Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:
Świadczenia dopołudniowe:
700 – 1500 od poniedziałku do czwartku,
700 – 1300 w piątki
Dyżury lekarskie:
1500 – 700 dnia następnego od poniedziałku do czwartku.
1300 – 700 dnia następnego w piątki
700 – 700 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,
Czas obowiązywania umowy:
Od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.
Termin rozpoczęcia wykonywania usług:
1 lipca 2017 r.
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego – Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118
od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub
na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem –
„Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – świadczenia dopołudniowe Wewnętrzny II” i/lub „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – dyżury Wewnętrzny II” w terminie
do dnia 26.06.2017 r. do godz. 1100 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro,
w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.
Otwarcie ofert:
26.06.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, ponadto wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Wniesienie skarg i protestów:
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf ogloszenie konukursu nr postepowania 03_06_2017_sk 19 czerwca 2017 12:58 Tomasz Jeż 485 KB 241
pdf SWK z zalacznikami nr postepowania 03_06_2017_SK 19 czerwca 2017 12:58 Tomasz Jeż 18 MB 251
Skip to content