Dyrektor Naczelny
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11

ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało w Dzienniku Gazeta Prawna oraz na stronach internetowych BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu i ZOZ Ostrowiec Św.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), tj.:

 I. Wymagania niezbędne:

1.    posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
2.    posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe:

1.    Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności ZOZ w Ostrowcu Św.
2.    Komunikatywność oraz kreatywność.
3.    Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III. Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys (CV).
2.    Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Ostrowcu Św. (list motywacyjny).
3.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy
5.    Pisemna koncepcja zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności ZOZ w Ostrowcu Św.
6.    Oświadczenia:

a)    o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b)    oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska z-cy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej
c)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
d)    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
e)    o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym
w ogłoszeniu.

7.    Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem, przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za poziom opieki medycznej w ZOZ, a w szczególności:
1) kreuje i ustala strategię postępowania terapeutycznego szpitala wg obowiązujących standardów,
2) kieruje i nadzoruje pracą podległego personelu,
3) dba o prawidłowe rozmieszczenie kadry lekarskiej,
4) odpowiada za efektywnie wykorzystany czas pracy lekarzy oraz za prawidłowe sporządzanie harmonogramów stanowiące gwarancję zabezpieczenia oddziału,
5) prowadzi nadzór nad dokumentacją medyczną pacjentów prowadzoną przez lekarzy,
6) ustala rozkład zajęć poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zastępstw
w przypadku nieobecności pracowników,
7) sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych placówek w sprzęt i materiały medyczne,
8) kieruje szkoleniami podległego personelu,
9) rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski dotyczące opieki medycznej,
10) analizuje i weryfikuje materiały dla Narodowego Funduszu Zdrowia i innych jednostek służby zdrowia,
11)  W przypadku nieobecności Dyrektora Naczelnego ZOZ pełni jego obowiązki.

V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

1.    Aplikacje z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w   Ostrowcu Świętokrzyskim” należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie ZOZ w Ostrowcu Św. lub przesłać pocztą na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Karola Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski(decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane). tel. kontaktowy – (041) 247-80-00 wewnętrzny 102 lub 266 44 21, w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do czwartku i 7:00 – 13:00 w piątek.
2.    Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.
3.    Termin składania dokumentów upływa w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia prasowego,  tj. 19-04-2017 r.

VI. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności ZOZ w Ostrowcu Św.. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. 7.00 – 13.00 w Sekretariacie ZOZ w Ostrowcu Św. tel. kontaktowy – (041) 247-80-00 wewnętrzny 102 w dni robocze, w okresie 14 dni od daty ogłoszenia prasowego.
VII. Warunki pracy i warunki socjalne
Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego Pracy. Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia wg Regulaminu Pracy, Układu Zbiorowego Pracy i właściwych przepisów obowiązujących w ZOZ.

VIII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.