Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

(23)Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim w Oddziale Neonatologicznym

OGŁOSZENIE

Wielospecjalistyczny Szpital

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

 Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2561 z późn. zm.).

 

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Neonatologicznego
w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach umowy zlecenia.

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

01.04.2024 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku
do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Wielospecjalistycznego      Szpitala      Zdrowotnej      w      Ostrowcu    Św.     www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  –WSZ Ostrowiec –  Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziale Neonatologicznym w ramach umowy zlecenie w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św. do dnia 21.03.2024 r. do godz. 13.00,  Kancelaria Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

22.03.2024 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy WSZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną  lub mailową oraz na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie. Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu zawiera. Rozstrzygnięcie konkursu zawierać będzie w szczególności nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany. Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania podlega przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na zasadach określonych w art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn  na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Oferentom, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki odwoławcze wnosi się na adres Wielospecjalistycznego  Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11.

Załączniki do pobrania

Skip to content