Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

OGŁOSZENIE

Wielospecjalistyczny Szpital

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

 Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. Poz.633 z  późn. zm) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022. 1285 t.j. z późń. zm.)

 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI PORADNI NOCNEJ
I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.

Czas obowiązywania umowy:

Od 11.09.2022 r. do 30.09.2024 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

11.09.2022 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku
do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Wielospecjalistycznego Szpitala w  Ostrowcu Św.  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  – WSZ Ostrowiec –  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. do dnia 05.09.2022 r. do godz. 13.00,  Kancelaria Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

06.09.2022 r. o godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy WSZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną  lub mailową oraz na stronie internetowej.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn  na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Oferentom, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153
i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf WZÓR UMOWY 31 sierpnia 2022 12:28 Aleksandra Gulińska 3 MB 61
pdf OFERTA 31 sierpnia 2022 12:28 Aleksandra Gulińska 695 KB 93
pdf SWK 31 sierpnia 2022 12:25 Aleksandra Gulińska 2 MB 68
pdf REGULAMIN 31 sierpnia 2022 12:25 Aleksandra Gulińska 620 KB 52
pdf OGŁOSZENIE 31 sierpnia 2022 12:25 Aleksandra Gulińska 366 KB 55
pdf Rozstrzygnięcie 29 września 2022 07:51 Aleksandra Gulińska 273 KB 38
Skip to content