Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Wad Postawy

OGŁOSZENIE

Wielospecjalistyczny Szpital

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022. Poz.633 z późn. zm) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022. 1285 t.j. z późń. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI PORADNI WAD POSTAWY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.07.2022 r. do 31.12.2024 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

01.07.2022 r.

 

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku
do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – WSZ Ostrowiec – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Wad Postawy Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. do dnia 27.06.2022 r. do godz. 13.00, Kancelaria Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

28.06.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy WSZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową oraz na stronie internetowej.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Oferentom, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153
i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Szczegółowe warunki konkursu 23 czerwca 2022 14:58 Aleksandra Gulińska 2 MB 80
pdf Regulamin pracy 23 czerwca 2022 14:58 Aleksandra Gulińska 591 KB 77
pdf Ogłoszenie 23 czerwca 2022 14:58 Aleksandra Gulińska 357 KB 76
pdf Oferta 23 czerwca 2022 14:58 Aleksandra Gulińska 657 KB 78
pdf Rozstrzygnięcie 4 sierpnia 2022 11:08 Aleksandra Gulińska 235 KB 81
Skip to content