Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

 Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej   finansowanych   ze    środków   publicznych   (Dz. U. 2020. 1398 t.j. z późń. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

 

 

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Czas obowiązywania umowy:

Od 01.05.2022 r. do 31.12.2024 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

01.05.2022 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku
do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Zespołu   Opieki Zdrowotnej w  Ostrowcu Św.  www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs  – ZOZ Ostrowiec –  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Elektroradiologii  Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św. 18.05.2022 r. do godz. 13.00,  Kancelaria Szpitala Blok A parter,
w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

20.04.2022 r. o godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną  lub mailową,

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn  na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Oferentom, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Rozstrzygnięcie 7 lipca 2022 10:32 Aleksandra Gulińska 216 KB 75
pdf WZÓR UMOWY 6 kwietnia 2022 08:52 Aleksandra Gulińska 3 MB 128
pdf SWK 6 kwietnia 2022 08:52 Aleksandra Gulińska 2 MB 117
pdf REGULAMIN 6 kwietnia 2022 08:52 Aleksandra Gulińska 611 KB 100
pdf OGŁOSZENIE 6 kwietnia 2022 08:52 Aleksandra Gulińska 333 KB 108
pdf OFERTA 6 kwietnia 2022 08:52 Aleksandra Gulińska 715 KB 124
Skip to content