Zarys co ważniejszych zmian w prawie w związku z COVID-19 na dzień 7 kwietnia 2020 r.

 1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W załączeniu przedkładam pełną treść ustawy zmieniającej.

Lekarz, który wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r., uzyskuje tytuł lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny pod warunkiem, że:
1) złożył z wynikiem pozytywnym część testową Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie medycyny; 2) część ustna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie medycyny nie odbyła się do dnia 31 maja 2020 r.

  • Zawieszenie konkursów ofert i rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), wszczętych i niezakończonych przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od tego dnia. Zostaną wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 
  • Możliwość przedłużenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasających w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) może być osoba: 1) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu; 3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 1.  
 2. 2. Z dniem 4 kwietnia (na podstawie rozporządzenia ogłoszonego 3 kwietnia) zmianie uległo rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami iszczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 1783 oraz z 2007r. poz. 10). Zmiany wprowadzają procedurę postępowania ze zwłokami osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).3. Z dniem 4 kwietnia (na podstawie rozporządzenia ogłoszonego 3 kwietnia) zmianie uległo rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz.539). Zmiana dotyczy procedur w stosunku do osób od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.4. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa o zwalczaniu COVID-19”)

             Możliwość udzielania zamówień bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z aktualnym na dzień dzisiejszy brzmieniem art. 6 ust. 1ww. ustawy do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

            Natomiast zgodnie z ww. ustawą przez przeciwdziałanie COVID -19 rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno -gospodarczych, choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

            Wydane komunikaty Urzędu Zamówień Publicznych zawierają interpretację wprowadzonych przepisów.

            W art. 10 c ww. ustawy wprowadzono przesłankę wyłączającą odpowiedzialność karną, której istnienie, w uzasadnionych przypadkach, może mieć znaczenie dla zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych lub zapewnienia dostaw środków do ich udzielania.
Zgodnie z art 10c ustawy o przeciwdziałąniu COVID-19, nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284), kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi niezbędne dla zwalczania tej choroby zakaźnej, narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone.

            W art. 15 r ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (wprowadzonym nowelizacją z 31.03.2020 r.) wprowadzono procedurę wzajemnego, niezwłocznego informowania stron umów o udzielenie zamówienia publicznego o okolicznościach mających wpływ na wykonywanie tych umów w związku z wystąpieniem COVID-19. Szczegółowa procedura, zawierająca terminy, określona została w przepisie.ustawy, której nie ma sensu tu przepisywać. Obowiązek informacyjny dotyczy takich kwestii jak nieobecność pracowników, istnieniu decyzji i poleceń nakładających obowiązki na stronę umowy, wstrzymania dostaw. Każda ze stron może żądać w związku z tym wyjaśnień.

Przepisy art. 15r do 15w ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (wprowadzone nowelizacją z 31.03.2020 r.) zawierają szereg przepisów dopuszczających możliwości dokonania zmian w zawartych umowach o zamówienie publiczne. Są tam także przepisy wyłączające popełnienie przestępstwa oraz naruszenie zasad finansów publicznych we wskazanych w nich przypadkach i pod wskazanymi warunkami. Na warunkach wskazanych w ustawie może zostać zmieniony m.in. termin i sposób wykonania umowy, czy zakres świadczeń.

            Ustawa przewiduje możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej, na warunkach w niej określonych.

            W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:
– art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 Kodeksu pracy
– art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140);

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa powyżej i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

            W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz.408, 730, 1590  i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

            Obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.Dodano także przepisy o konieczności ewidencjonowania informacji dotyczących zawartych umów o dzieło.

            Wprowadzono zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy  młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe na podstawie przepisów wydanych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowane jest prawo do refundacji.

            Na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 15h ustawy o przeciwdziałaniu CVID-19 zachowują ważność terminowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

            Na zasadach wskazanych w art 15 zc ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 zachowują ważność orzeczenia o częściowej i całkowitej niezdolności do pracy.

            Zachowanie ważności orzeczeń lekarskich w związku ze stanem  zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zgodnie z art. 31m ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19:

 1. orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

            Wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

Art. 134 ust. 2 otrzymał brzmienie:
„2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie:
1) 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 3 i 4,
2) 9 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
– w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2.”.

Na marginesie dodaję, że zgodnie z art. 137 o PPK w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

            U pracodawcy u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:

1)ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art.132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

2)zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;

3)zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Przepisy art. 15zf. Wprowadzają definicję spadku obrotów, a także dodatkowe obowiązki, w tym informacyjne względem inspekcji pracy w związku z jego zastosowaniem.

 Możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w formie teleporady.

Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 przewiduje możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, przez lekarzy posiadających pełnię praw wykonywania zawodu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia z pominięciem obowiązków wynikających z art. 101  ustawy o działalności leczniczej (dot. wpisu do rejestru) oraz obowiązków dotyczących dokumentacji medycznej wynikających z przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Działalność ta nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu realizacji teleporad na podstawie ustawy niezbędne jest złożenie wniosku i spełnienie warunków wskazanych w ustawie.

Przedłużenie obowiązywania obwieszczeń dotyczących refundacji leków i decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357). Szczegółowy zakres przedłużenia wskazany jest w art 7a. Ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19/

Zawieszenie w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii  wykonywania obowiązków wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Obowiązki te dotyczą przekazywania przez świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne:

– informacji do oddziału NFZ o listach oczekujących, umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty,

– monitorowania statusu pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się konkursów ofert i rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych., tj umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami.

Odrębne zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodne z art. 9 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w art.7 ust.4 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, wpisanych do wykazu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są finansowane w formie opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania tych świadczeń oraz ceny odpowiadającej liczbie i rodzajowi świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zasady sprawozdawania oraz warunki rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej zostały określone w zarządzeniu Nr 32/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarządzenie to było już zmieniane celem wprowadzenia poprawek,

W celu rozliczenia ww. świadczeń, o których mowa w § 9 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, podmiot wpisany do wykazu określonego w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przekazuje do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich udzielenia sprawozdanie i rachunek z tytułu udzielenia tych świadczeń. Wzory dokumentów określono w ww. zarządzeniu Prezesa NFZ.

Zgodnie z art. 31zm. ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, udzielone przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przed dniem wejścia w życie ustawy, są finansowane na zasadach określonych w art. 9 ustawy. W przypadkach tych nie jest wymagane wpisanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy.

 Wydłużenie terminu na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zgodnie z art. 15j ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Terminy rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zgodnie z art. 15zj ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19, w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia jego przedstawienia, a w przypadku dotacji na realizację zadania za granicą – 120 dni od dnia jego przedstawienia.

 Zawieszenie biegu terminów w sprawach administracyjnych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Na zasadach i w zakresie określonym w art. 15zzr. 1. ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 zawieszeniu ulega bieg terinów w sprawwach administracyjnych. Na zasadach określonych w art 15zzs ww. ustawy ulega zawieszeniu bieg terminów procesowych i sądowych.

Możliwość ubiegania się o umorzenie należności:

z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub o odstąpienie od ich dochodzenia przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu – na zasadach określonych w art 5zzze ww. ustawy,

– cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku gdy płynność finansowa podmiotu ubiegającego się o zwolnienie uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – na zasadach określonych w art 5zzzf ww. ustawy,

 Zmiany dotyczące organizacji obrad organów kolegialnych osoby prawnej (np. dotyczące obrad Rady Społecznej)

Stosownie do art. 15zzzr ww. ustawy, oświadczenie woli członka organu osoby prawnej innej niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, może zostać złożone w formie dokumentowej, a posiedzenia organów osób prawnych odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów. Do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności prawnej.”

Wprowadzenie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dodano art 8 ust 5-9)  nadających uprawnienia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu do wydawania decyzji nakładających obowiązki, szczególnie dotyczące podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 Wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zmiany wprowadzają na czas epidemii m. in. obowiązek poddania się hospitalizacji. Nie ma w tym miejscu sensu wklejać obszernych fragmentów zmian ale odpowiedni wyspecjalizowani pracownicy Szpitala powinni śledzić przepisy ustawy i ich zmiany.

 Możliwość przedłużenia umowy najmu lokalu przez najemcę
Zgodnie z art. 31s. 1. i 2. ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, w przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotych-czasowych, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.

Zawieszenie w ordynacji podatkowej

Dotyczące biegu terminów:
Zgodnie z art. 31y. Ust. 1. i 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, w przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dotyczące doręczeń:
W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera:

1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała; 2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny.

Regulacje dotyczące możliwości wykorzystania danych ze zbadanych sprawozdań finansowych za 2019 r.
Zgodnie z art. 31zn. ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, w przypadku, gdy z przepisów odrębnych wynika konieczność wykorzystania danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za rok 2019, do czasu ich udostępnienia uwzględnia się dane z ostatniego dostępnego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego danego podmiotu, a w razie gdy podmiot nie był w okresie wcześniejszym zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, inne dostępne dane sprawozdawcze za 2019 rok. Przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do zbadanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy niebędący rokiem kalendarzowym, zakończony w 2019 r., które nie zostały sporządzone i zatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia majątkowego.
Zgodnie z art. 31zza ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19,  osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

 Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wprowadzono szczegółowe przepisy m.in. dotyczące możliwości obniżenia dochodu o wysokość straty poniesionej w związku z COVID-19, przedłużenia terminu płatności podatku od przychodów z budynków pod wskazanymi warunkami, zwolnienia z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podstawie art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25 ustawy podatkowej za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których podatnik spełnił łącznie określone warunki. Zalecam przeanalizowanie ww. przepisów przez odpowiedni dział Szpitala pod kątem ich ewentualnego zastosowania gdyż nie ma sensu w tym miejscu wklejać szczegółowych przepisów.

Zmiany w ustawie o rachunkowości
Art. 66 w ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości otrzymują brzmienie:
„1) art. 69 ust. 6, 7 i 9, art. 70, art. 72 ust. 2, art. 135 ust. 2 i art. 136 ustawy o biegłych rewidentach,
2) art. 4 i art. 5 oraz art. 17 ust. 1 akapit drugi i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w przy-padku badania ustawowego jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach”.

Zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426)
Art. 17 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 wprowadza zmiany w ww. ustawie, m. in nową definicję kosztów płacy. Wprowadza też art. 68gd. 1, który pozwala aby w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, była przeznaczona na:
1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:

  1.  pracownikami,
  2.  wykonawcami pracy nakładczej,
  3.  innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,
  4.  niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;

Warunkiem przeznaczenia środków w ww. sposób jest uzyskanie zgody dysponenta Funduszu. Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sposób określony w ust. 1 jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym – możliwość odroczenia terminu badania technicznego na wskazanych warunkach.
W  przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku nie-bezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego organ właściwej jednostki dozoru technicznego może w 2020 r., na wniosek eksploatującego, odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Zmiany w ustawie Prawo o miarach – zmiany w zakresie terminów legalizacji w związku z COVID-19 na wskazanych warunkach.
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku nie-bezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Dotyczące m.in. obowiązków dotyczących wystawiania paragonów i faktur.

M. in. zmodyfikowano obowiązek wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży:
a) w postaci papierowej lub
b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) polegające m. in. na umożliwieniu uzyskania tymczasowego profilu zaufanego.

Zmiany w ustawie o odpadach dotyczące sporządzania dokumentów ewidencji odpadów.

W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”;

W ww. przypadku\dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zmiany w ustawie  o systemie powiadamiania ratunkowego – przedłużenie ważności certyfikatu operatora numerów alarmowych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi certyfikat operatora numerów alarmowych nie traci ważności po wpływie terminu wskazanego w art. 16 ust. 4 i ulega przedłużeniu do 90 dni następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 1. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Rozporządzenie to określa wykaz chorób, których wystąpienie powoduje konieczność poddania chorego obowiązkowej hospitalizacji lub izolacji

Rozporządzenie określa:

1 choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

2) obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

3) organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby;

4)obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji;

5) choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u  ludzi, oraz okresy obowiązkowej kwarantanny.

 

 

 

                                                                      

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf zarys zmian w prawie na 7_4_20 r 8 kwietnia 2020 09:50 admin 584 KB 111
Skip to content