Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r poz.2190 tj.)

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NAD PACJENTAMI SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Czas obowiązywania umowy:

Od 19.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania usług:

19 luty 2020 r.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:

Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo Płacowy tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku
do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. do dnia 14.02.2020 r. do godz. 14.00, Kancelaria Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Otwarcie ofert:

17.02.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w Świetlicy ZOZ Ostrowiec Blok A I piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową,

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługują środki odwoławcze i skarga, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o konkursie SOR 12 lutego 2020 10:10 Dominika Wodnicka 42 KB 124
pdf Szczegółowe warunki konkursu SOR 12 lutego 2020 10:09 Dominika Wodnicka 195 KB 131
pdf projekt umowy - SOR 12 lutego 2020 10:09 Dominika Wodnicka 390 KB 136
pdf Formularz oferty - SOR 12 lutego 2020 10:09 Dominika Wodnicka 89 KB 127
Skip to content